TAILIEUCHUNG - Bài 9: Quy luật phân ly độc lập

Các gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. khi giảm phân các cặp NST tương đồng phân li về các giao tử một cách độc lập và tổ hợp tự do với NST khác cặp→ kéo theo sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các gen trên nó Sự phân li của NST theo 2 trường hợp với xác suất ngang nhau nên tạo 4 loại gtử với tỉ lệ ngang nhau Sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử trong qt thụ tinh. | Bài 9 Quy luật phân ly độc lập Nội dung cơ bản nghiệm lai hai tính trạng 1. Thí nghiệm Lai 2 thứ đậu Hà Lan thuần chủng P t c vàng trơn xanh nhăn F1 100 vàng trơn Cho 15 cây F1 tự thụ phấn hoặc giao phấn F2 315 vàng trơn 101 vàng nhăn 108 xanh trơn 32 xanh nhăn - Xét riêng từng cặp tính trạng màu sắc vàng xanh 3 1 hình dạng trơn nhăn 3 1 2. Nhận xét kết quả thí nghiệm - Tỉ lệ phân li KH chung ở F2 9 9 3 1 - Tỉ lệ phân li KH nếu xét riêng từng cặp tính trạng đều 3 1 - Mối quan hệ giữa các kiểu hình chung va riêng tỉ lệ KH chung được tính bằng tích các tỉ lệ KH riêng quy luật nhân xác suất 3. Nội dung định luật II. Cơ sở tế bào học 1. Các gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. khi giảm phân các cặp NST tương đồng phân li về các giao tử một cách độc lập và tổ hợp tự do với NST khác cặp kéo theo sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các gen trên nó 2. Sự phân li của NST theo 2 trường hợp với xác suất ngang nhau nên tạo 4 loại gtử với tỉ lệ ngang nhau 3. Sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử trong qt thụ tinh làm xuất hiện nhiều tổ hợp gen khác nhau III. Ý nghĩa của các quy luật Menđen 1. Dự đoán được kết quả phân li ở đời sau 2. Tạo nguồn biến dị tổ hợp giải thích dc sự đa dang của sinh giới Một số câu hỏi Câu 1 Trong một bài toán lai làm thế nào để phát hiện hiện tượng phân li độc lập Câu 2 Hãy đưa ra điều kiện cần để áp dụng định luật PLĐL của Mendel Mỗi gen quy định một tính trạng mỗi cặp gen nằm trên một cặp NST tương đồng khác nhau . Câu 3 Bài tập Ở chuột lang màu lông được quy định bởi một số alen của cùng 1 gen. Cb Đen Cc màu kem Cs màu bạc Cz màu bạch tạng. Hãy phân tích các kết qủa phép lai sau đây và xác định mối quan hệ trội lặn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN