TAILIEUCHUNG - đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 15

Chuyển và phân phối pallet từ máy bốc kết rỗng sang máy bốc kết đầy _ Dự trữ và cấp pallet khi đầu vào và đầu ra không đồng bộ Đầu vào: pallet di chuyển từ máy bốc kết rỗng Đầu ra: cấp pallet cho máy chất kết đầy Máy rã Pallet Kết chai rỗng đi ra Kết chai đầy đi vào Máy chất Pallet | Chương 15 MAY CHUYEN PALLET 1. Nhiệm vụ _ Chuyển và phân phôi pallet từ máy bốc kết rỗng sang may bốc kết đày _ Dự trữ và cấp pallet khi đàu vàô và đàu ra không đông bô Đàu vàô pallet di chuyển từ mày bôc kết rông Đàu ra cấp pallet chô mày chất kết đày Bang chuyến con lan H1. Sơ đô khôi hôàt đông cum mày chuyển pallet 2. Nguyên lý hoạt động va cấu tạo của máy created with download the free trial online at professional Nguyen ly cau tao _ Cơ cấu chính của máy là hệ thông thanh xếp chữ X được nâng hạ nhơ hai xy lanh thủy lực. _ Hệ thông thanh kệp hai bến được đông mơ nhơ hai xy lanh khí đế giữ pallet. created with download the free trial online at professional 3. Bấn nấng ha chuyển 1. Tấm trượt giữ Pallet Pallet 2. Pallet 4. Xy lanh khí created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN