TAILIEUCHUNG - đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 14

Động cơ nâng hạ bàn kẹp: dùng để truyền động cho hệ thống xích để nâng và hạ bàn kẹp của máy. Động cơ này có hệ thống phanh từ dùng để nâng hạ chiều cao bàn kẹp đến một chiều bất kỳ và có khả năng đảo chiều. _ Động cơ xoay ngang của bàn kẹp: động cơ này dùng để truyền động cho cơ cấu tay quay con trượt trong bàn kẹp để di chuyển bàn kẹp qua lại. _ Bộ phận xoay ngang của bàn kẹp: được dẫn từ động cơ số 2 để tác động tạo. | Chương 14 Phân tích các bộ phận cơ khí của máy _ Động cơ nâng hạ bàn kẹp dùng để truyền động cho hệ thong xích để nâng và hạ bân kẹp cùâ mây. Động cơ này cộ hệ thong phânh từ dùng để nâng hâ chiều câộ bân kẹp đốn một chiều bất ky vâ cộ khâ nâng đâộ chiều. _ Động cơ xộây ngâng cuâ bân kẹp động cơ nây dung để truyền động chộ cơ cấu tây quây cộn trượt trộng bân kẹp để di chuyển bân kẹp quâ lâi. _ Bộ phân xộây ngâng cuâ bân kẹp đươc dân từ động cơ số 2 để tâc động tâộ râ chuyển động xộây ngâng cuâ bân kẹp. Bộ phân nây sử dung cơ cấu tây quây cộn trươt kẹt hơp vơi cơ cấu hình bình hânh để tâộ râ một cơ cấu gộm 5 khâu cơ bân Sơ độ động created with download the free trial online at professional Phân tích nhom cơ cấu này ta co như sau Cơ cấu gồm 2 nhom tĩnh định 5 khâu 7 khơp So khâu n Sô khơp P5 Nhom 1 2 3 Nhom 2 3 4 created with download the free trial online at professional Kiem tra - 1 - 1 thoa Tuy nhien nhom 2 chi dong vai tro truyen dong cho nhom 1. Tu do ta co cd cau thu c te nhu hinh sau Cum so 3 created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN