TAILIEUCHUNG - Bài 8: Quy luật phân ly

* Nội dung cơ bản: Thí nghiệm của Mendel Pt/c: Hoa đỏ X Hoa trắng F1: Hoa đỏ (100%) F2: 3 Hoa đỏ : 1 Hoa trắng F2 tự thụ phấn: 1/3 cây hoa đỏ F2 cho toàn hoa đỏ 2/3 cây hoa đỏ F2 cho tỷ lệ 3 đỏ : 1 trắng Cây hoa trắng F2 cho toàn hoa trắng. Phương pháp nghiên cứu di truyền học của Menđel 1. Tạo dòng thuần chủng về nhiều thế hệ 2. Lai các dòng thuần chủng khác biệt về 1 hoặc 2 tính trạng rồi phân tích kết quả lai ở. | Bài 8 Quy luật phân ly Nội dung cơ bản Thí nghiệm của Mendel Pt c Hoa đỏ X Hoa trắng F1 Hoa đỏ 100 F2 3 Hoa đỏ 1 Hoa trắng F2 tự thụ phấn 1 3 cây hoa đỏ F2 cho toàn hoa đỏ 2 3 cây hoa đỏ F2 cho tỷ lệ 3 đỏ 1 trắng Cây hoa trắng F2 cho toàn hoa trắng I. Phương pháp nghiên cứu di truyền học của Menđel 1. Tạo dòng thuần chủng về nhiều thế hệ 2. Lai các dòng thuần chủng khác biệt về 1 hoặc 2 tính trạng rồi phân tích kết quả lai ở F1 F2 F3 dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai sau đó đưa ra giả thuyết để giải thích kết quả 4. Tiến hành thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết II. Hình thành giả thuyết 1. Nội dung giả thuyết a. Mỗi tính trạng đều do một cặp nhân tố di truyền quy định . trong tế bào nhân tố di truyền không hoà trộn vào nhau b. Bố mẹ chỉ truyền cho con qua giao tử 1 trong 2 thành viên của cặp nhân tố di truyền c. Khi thụ tinh các giao tử kết hợp với nhau một cách ngẫu nhiên tạo nên các hợp tử 2. Kiểm tra giả thuyết Bằng phép lai phân tích lai kiểm nghiệm đều cho tỉ lệ kiểu hình xấp xỉ 1 1 như dự đoán của Menđel 3. Nội dung của quy luật - Mỗi tính trạng do 1 cặp alen quy định 1 có nguồn gốc từ bố 1 có nguồn gốc từ mẹ. - Các alen của bố và mẹ tồn tại trong tế bào cơ thể con 1 cách riêng rẽ không hoà trộn vào nhau. - Khi hình thành giao tử các alen phân ly đồng đều về các giao tử cho ra 50 giao tử chứa alen này và 50 giao tử chứa alen kia. III. Cơ sở tế bào học của quy luật phân li - Trong tế bào sinh dưỡng các gen và NST luôn tồn tại thành từng cặp các gen nằm trên các NST. - Khi giảm phân tạo giao tử mỗi alen NST cũng phân ly đồng đều về các giao tử kéo theo sự phân li đồng đều của các alen trên nó. Một số khái niệm hiện đại

TỪ KHÓA LIÊN QUAN