TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật nâng chuyển, chương 2

Cầu trục là loại máy nâng được sử dụng chủ yếu để nâng và di chuyển các vật nặng , xếp dỡ hàng hoá Trong công nghiệp nó được sử dụng ở các nhà xưởng lắp ráp chế tạo , trong các lò luyện kim . 2) Phân loại : - Cầu trục được phân làm hai loại chính : cầu trục một dầm và cầu trục hai dầm + Cầu trục một dầm bao gồm có kiểu treo và kiểu tựa + Cầu trục hai dầm cũng có hai kiểu : kiều tựa và kiểu treo 3) Cấu tạo chung. | Chương 2 GIỚI THIỆU VÊ CAU TRỤC 1 Khái niêm - Cầu trục là loại máy nâng được sử dụng chủ yếu để nâng và di chuyến các vát nâng xếp dợ hàng hoâ . Trong cong nghiểp no được sử dụng ợ các nhà xưông láp ráp chế tạo trong các lo luyến kim . 2 Phán loái - Cáu truc được phán lám hái loái chính cáu truc mọt dám vá cáu truc hái dám Cáu truc một dám báo gom co kiểu treo vá kiểu tựá n nitroPDF professional created with download the free trial online at professional Cầu trục hai dầm cũng có hai kiểu kiều tựa và kiểu treo created with download the free trial online at professional 3 Cấu tao chung cua cấu truc - Cầu trục co nhiều dạng khác nhau nhưng nhìn chung co các bọ phạn sau - Đọng cơ Trong máy truc sử dung 3 loại đọng cơ như đọng cơ đốt trong động cơ khí nền động cơ điền . Động cơ đốt trong thích hơp vơi những máy di đọng nhiều hoạt đọng đọc láp khong theo quy đáo nhất định vá Xá nguồn điền . Đọng cơ khí nền thương đươc sử dung trong những máy co định háy máy cong cu như máy đong cọc máy khoán máy phun voi . Đọng cơ điền lá loái đọng cơ đươc sử dung rọng rái nhất trong cáu truc vì phu hơp vơi tính chất lám viềc cuá cáu truc co định di chuyền ngán thềo quy đáo nhất định vá co cong suất cáo gọn nhề chịu tái tot tháy đoi toc đọ vá chiều quáy nhánh dề tự đọng hoá . - Hề thong truyền đọng co rất nhiều kiều truyền đọng như truyền đọng dáu ềp khí nền truyền đọng điền truyền đọng hon hơp truyền đọng cơ khí . Tuy nhiền trong cáu truc dung pho biến lá truyền đọng cơ khí vì dề chế táo án toán . - Cơ cấu cong tác - Cơ cấu quáy - Cơ cấu di chuyền Thương sử dung di chuyền báng bánh Xề vá ráy - Hề thong điều khiển Sử dung đề tát mơ hoát đọng cuá các cơ cấu . - Khung bề - Các thiết bị phu created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    15    0    28-01-2021