TAILIEUCHUNG - đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 13

Nguyên lý hoạt động của máy: khi các kết bia từ máy vào đủ số lượng ( 9 kết bia) thì bàn kẹp di chuyển xuống đến vị trí kép. Sau đó vấu kẹp sẽ xoay xuống và kẹp giữ kết lại. Tiếp theo bàn máy và kết bia sẽ di chuyển lên đến chiều cao cần thiết ra và xoay ngang đến vị trí của pallete được để sẵng hoặc kết đã được để ở lớp dưới. Như vậy thì với chiều cao chất n kết chuyển động lên xuống sẽ tăng chiểu cao n lần. . | Chương 13 BÃO CAO MẦY CHAT ĐẦY 1. Cơ cấu chuyển động của máy chất đầy Máy chất đầy gom 3 chuyển động Chuyển động lển xuống cUá bán kểp Xoay quá lái cUá bán kểp Xoáy lển xuống cuá váu kểp 4 created with download the free trial online at professional _ Nguyên lý hoạt động của máy khi các kết bia từ may vào đủ sô lượng 9 kết bia thì bán kêp di chuyên xuong đến vị trí kêp. Sau đo vau kêp sê xoay xuống va kêp giữ kết lai. Tiếp thêo ban may va kết bia sê di chuyên lên đến chiêu cao can thiết ra va xoay ngang đến vị trí cua pallêtê được đê sang hoặc kết đa được đê ợ lỢp dưới. Như vay thì vôi chiêu cao chất n kết chuyên đọng lên xuong sê tang chiêu cao n lan. created with download the free trial online at professional Tiếp theo vấu kẹp sẽ xoay ngược trở ra để nhả kết bia và di chuyển lẽn trẽn và xoay trở vẽ vị trí chở. Truyền đọng cho cac chuyển đọng cua cac cở cấu Chuyển động nang ha ban kẹp động cở xoay truyền động qua hop giam toe roi truyền qua đĩa xích đển nang hoặc ha ban kểp đến chiểu cao đưởc điểu khiển bởi cac sểnsor đưởc bo trí tai vị trí chất kết. Chuyển đong qua lai cua ban kểp đong cở xoay truyển chuyển đọng cho tay biển. Tay biển trưởt trển thanh trưởt va truyển chuyển đọng xoay ngang cho ban xoay va ban kểp. Chuyển đong cua ban kểp chuyển đong nay đưởc truyển trực tiếp trừ xylanh khí nển. Khi xylanh nay di chuyển ra để truyển qua thanh truyển để cho bon tấm kểp xoay xuống để giữ lay cac kết bia. Đồng thởi thong qua hai thanh truyển ở giữa để truyển đong cho hai thanh kểp bển trong để kểp cac kết con lai. Chuyển đong cua con lan tai kết đong cở xoay truyến chuyển đọng xoay qua đĩa xích chính. Từ đĩa xích chính nay sế keo xích chuyển đọng va xích nay di chuyển sế keo thết o professional download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN