TAILIEUCHUNG - đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 12

Máy dán nhãn được chia làm 3 bộ phận truyền động chính: 1. Bộ phận lấy nhãn: + Cấu tạo bao gồm: 6 tấm lấy keo gắn trên sáu trục, và sáu trục này bố trí đều trên một bàn quay. Mục đích của bàn quay là di chuyển 6 tấm lấy keo trên từ vị trí lấy keo đến vị trí lấy nhãn, đến vị trí chuyển nhãn. + Sáu trục trên chỉ chuyển động lắc qua lại nhờ sự ăn khớp của một hệ thống bánh răng hình quạt. Sự truyền động của chúng nhờ một động cơ. | Chương 12 Phân tích các bộ phận cơ khí trong mây dân nhân Máy dán nhãn được chia làm 3 bộ phận truyền động chính 1. Bộ phận lay nhãn Cấu tậộ báộ gộm 6 tấm lấy kềộ gán trền sáu trục vá sáu trục náy bố trí đều trền một bán quáy. Muc đích củá bán quáy lá di chuyền 6 tấm lấy kềộ trền từ vị trí lấy kềộ đến vị trí lấy nhán đến vị trí chuyề9n nhán. Sáu truc trền chỉ chuyền động lác quá lái nhợ sự án khôp củá một hề thộng bánh ráng hình quát. Sự truyền động củá chung nhợ một động cô đát dưôi gấm máy. created with download the free trial online at professional 2. Bộ phận gripper cylinder. Bộ phận này gom 6 tay kẹp 6 miếng xop 1 cam điều khiển và đường dàn khí. Càch hộật động cua gripper cylinder giữa bộ phận này và bộ phàn lấy nhàn cộ mội quan hẹ vời nhau theo một ty số truyền nhất định. Sự động mờ cua tay kẹp nhờ vàộ cam điều khiển cam này điều khiển viẹc động mờ cua tay kẹp ờ hai vị trí. Khi kẹp động đẹ lấy nhàn và sau độ nộ quay tời vị trí dàn nhàn luc này cam điẹu khiẹn chộ tay kẹp mờ ra động thời đày tấm xộp vẹ phía trứờc làm chộ nhàn dính vàộ chai và khí bat đàu thổi nhàm đày nhàn àp sàt vàộ chai dẹ dàng hờn. created with download the free trial online at professional Gripper cylinder 3. Bộ phận truyền chuyển động cho bàn để chai Bộ phận bàn để chai co tác dụng giữ chai vững chắc sau khi chai được cấp từ sao chai vào. Giữa bàn để chai và gripper cylinder được truyển động thộng qua một he thong banh rang va theo mọt ty sô truyền nhất định. Chai được giư chat tren ban đợ nhợ co cay ty được đieu khien bang cam. Khi chai vao đung vị trí cay ti đi xuong đe giữ chat chai lai khi chai bat đầu ra cay ty se rut len. Chuyen đọng cua ban đe chai được truyen thong qua khợp cacđang ợ ben dượi gam may. o nitro F professional download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT