TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật nâng chuyển, chương 1

Máy xây dựng là danh từ chung chỉ các loại máy và thiết bị phục vụ cho công tác xây dựng cơ bản , công nghiệp , cảng , thuỷ lợi , giao thông vận tải Do vậy chủng loại rất nhiều . 2) Phân loại máy : - Để thuận tiện cho nghiên cứu và thiết kế chế tạo người ta phân loại máy xây dựng theo tính chất công việc hay công dụng như sau : - Máy phát lực : Dùng để cung cấp động lực cho các máy khác làm việc , thường là những. | Chương I GIỚI THIÊU TONG QUAN VE MAY XAY DựNG I. ĐINH NGHĨA PHAN LOAI VÀ YÊU cAu ĐổI VỚI MAY XAY DƯNG 1 Định nghĩa ve máy xây dựng - Mây xây dựng lá danh tù chung chỉ các loai mây vá thiết bị phuc vu cho cong tác xây dựng cơ bân cong nghiệp câng thuy lơi giáo thong vân tái . Do vây chung loại rất nhiếu . 2 Phân loâi mây - Để thuận tiện cho nghiến cựu vá thiết kế chế táo ngựơi tá phân loái mây xây dựng theo tính chất cong việc hây cong dung nhự sáu - Mây phát lực Dung để cung cấp đọng lực cho các mây khác lâm việc thựơng lá nhựng tổ mây điệzen phát điện tổ mây nến khí . - Mây vân chuyển Sử dung để vân chuyển háng hoâ vát liệu . No đựơc phân rá lâm nhiều loái khác nhâu nhự mây created with n nitroPDF professional download the free trial online at professional vận chuyển ngang máy vận chuyển đứng máy vận chuyển liên tục máy xếp đổ . created with download the free trial online at professional created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN