TAILIEUCHUNG - đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 10

Trình tự hoạt động của quy trình chiết: a. Hút khí (Thoát khí) trong chai lần 1: Chai được bơm khí vào để nén lại, van xả được mở để khí trong chai thoát ra ngoài. Giai đoạn hút khí thực hiện trong thời gian rất ngắn. b. Nạp khí CO2 vào chai lần 1: Van khí được mở và CO2 vào chai từ bồn chính. Quy trình này xảy ra trong thời gian rất ngắn. Aùp suất trong chai tăng đến khoảng bằng áp suất khí quyển. c. Hút khí (Thoát khí) trong chai lần 2: . | Chương 10 Quy trình chiết chai Chai rỗng Trình tự hoạt động cua quy trình chiết a. HUt khí Thoat khí trong chai lan 1 - Chai được bơm khí vao đế nến lai van xa được mở đế khí trong chai thoat ra ngoài. Giai đoan hUt khí thực hiện trong thơi gian rất ngan. b. Nap khí CO2 vao chai lan 1 - Van khí được mơ va CO2 vao chai từ bon chính. - Quy trình nay xay ra trong thơi gian rất ngan. - Ap suất trong chai tang đến khoang bang ap suất khí quyến. created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN