TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 314

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 314', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Aquamark3 Pro Plus Đơn vị Điểm - càng cao càng tốt 3DMark2001SE 3DLlark2flO1 SE Đơn vị Điểm - Càng cao càng tôt 3DMark03 3DMark05 3DMark06 Trong 2 test là 3DMark03 và 3DMark05 theo thang điểm CPU thì dual core chưa chứng tỏ được sức mạnh thật sự của mình .Nhưng khi bước sang 3DMark06 dual core đã có bước nhảy vọt về điểm này có thể giải thích được vì 3DMark06 được thiết kế cho CPU đa luồng thực sự. 3DMarkO3 Đơn vị Điểm - Càng cao càng tảt SDMarkOS Đcrn vị Điểm - càng cao càng .