TAILIEUCHUNG - đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 9

ăng tải vào: có nhiệm vụ di chuyển chai rỗng vào trục vít. 2. Trục vít: chuyển động tròn để kéo chai vào bánh hình sao. 3. Bánh hình sao đưa chai vào: chuyển động tròn để lấy chai từ trục vít đưa vào vòng chiết. Chuyển động của bánh hình sao phải thiết kế sao cho ăn khớp với chuyển động của vòng chiết. 4. Vòng chiết: chuyển động tròn và ăn khớp với bánh hình sao đưa chai vào và ra. Vòng chiết có nhiệm vụ chiết bia vào chai theo đúng quy trình chiết | Chương 9 Phân tích các chi tiết may 1. Băng tải vào co nhiệm vụ di chuyển chai rỗng vào trục vít. 2. Trục vít chuyển đọng trỗn để kểo chài vào bành hình sao. 3. Bành hình sào đưà chài vào chuyển động tron để lấy chài từ trục vít đưà vào vong chiểt. Chuyển đọng cUà bành hình sào phài thiểt kể sào cho àn khớp với chuyển đong cUà vong chiểt. Hình Bành hình sào created with download the free trial online at professional 4. Vong chiết chuyển động tron và ăn khớp với bánh hình sao đôà chài vào và rà. Vong chiết cộ nhiểm vu chiết bià vào chài thểo đung quy trình chiết. Trển vong chiết co càc bo phàn sàu - Phàn khung vong chiết vừà co vài tro làm khung đơ càc bo phàn vừà co vài tro làm tànk chứà bià để chiết vào chài. - BỌ phàn nàng chài co cơ cấu dàng xi lành khí nển. Khi cấp khí vào bo phàn nàng bo phàn này sể nàng chài lển. Trển bo phàn nàng co gàlể để kểo bàn nàng xuống moi khi gàlể chàm vào càm. - Cơ cấu chiểt co nhiểm vu chiểt bià vào chài. Trển cơ cấu chiểt co tày gàt nut nhấn và càc vàn để điểu khiển viểc chiểt. - Voi chiểt vừà thài và nạp khí vừà chiểt bià vào chài. kL created with n nitroPDF professional download the free trial online at professional Vong chiết vặ mặt cat created with nitroPDF professional download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN