TAILIEUCHUNG - Mẫu bản tường trình

Tài liệu tham khảo Mẫu bản tường trình v/v đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN TƯỜNG TRÌNH 1 V/v đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở Tôi tên là : Sinh năm : Chứng minh nhân dân số : do : Cấp ngày : tháng : năm : Địa chỉ thường trú : đường : Phường (xã, thị trấn) : quận (huyện) : Và vợ (chồng) : Sinh năm : Chứng minh nhân dân số : do : Cấp ngày : tháng : năm : Địa chỉ thường trú : đường : Phường (xã, thị trấn) : quận (huyện) : Nội dung tường trình : Chúng tôi cam kết lời khai trên hoàn toàn là sự thật, nếu có gì sai trái chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Xác nhận 2 Tp HCM, . Người làm bản tường trình (Ký và ghi rõ họ và tên) 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2004/ QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Xác nhận của cơ quan nơi đang công tác hoặc của chính quyền nơi đã giải quyết chính sách về nhà ở, đất ở về nội dung giải quyết chính sách nhà ở, đất ở cho người làm bản tường trình (hoặc vợ/chồng của người làm bản tường trình) --------------- ------------------------------------------------------------

TỪ KHÓA LIÊN QUAN