TAILIEUCHUNG - đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 8

Phân tích cơ cấu chuyển động: Máy chiết được dẫn động bởi motor, moment dẫn động của nó được chia làm 2 phần: Đưa vào trục Cardan đến hộp giảm tốc trục vít-bánh vít dẫn động cho vòng chiết. Đưa vào hộp giảm tốc để dẫn động cho trục vít đưa chai rỗng vào; và bánh hình sao đưa chai rỗng vào và chai đầy ra. Sơ đồ truyền động. | Chương 8 BÃO CAO MAY CHIET 1. Phân tích cơ cấu chuyển động Máy chiết được dẫn động bởi motor moment dẫn động của no được chia lẫm 2 phẫn - Đưa váo trục Cardan đến họp giẫm toe trục vít-bẫnh vít dẫn đong cho vong chiết. - Đưa vẫo hop giẫm tôi đế dẫn đong cho trục vít đưa chai rong vẫo vẫ banh hình sao đưa chai rong vẫo vẫ chai đẫy ra. Sở đo truyền đọng created with download the free trial online at professional created with download the free trial online at professional Từ động cơ chính 1. Chuyển động quay của mâm chiết xoay trộn bằng truyền động từ động cơ đến hộp giâm tộc trục vít-bânh vít. 2. Chuyển động nâng ha chai khí nền kết hơp cơ cấu cộn lân tì lền cam. 3. Chuyển động bânh saộ chuyền chai qua đai truyền. 4. Chuyền động đưa chai vâộ saộ từ động cơ đền hộp giâm tộc đền truc vít lùa chai. 5. Chuyền động động mơ câc van thộât hut khí nạp CO2 bia bâng câch xộay cam động mơ đề thộât hộâc nền câc nut tai đâu chiềt câc cam gat đươc nhơ chuyền động quay cua mâm chiềt. Trục vít Mây động nut created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN