TAILIEUCHUNG - đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 7

Quá trình phun chất tẩy rửa vào lòng chai được thực hiện nhờ vào trục quayphun nước theo 1 trình tự nhất định. Nó sẽ di chuyển đồng thời đến với mỗi hàng mang chai . Trên trục phun có chứa những lỗ dùng để xịt luồn nước di chuyển vào trong chai chính xác và như vậy nó sẽ xịt vào thành miệng trong và đáy chai từ nhiều phía khác nhau và những góc va chạm . nó dẫn dắt dắt quá trình rửa bên trong chai cẩn thận | Chương 7 Cụm phun nước rửa chai Dưới nay la sơ đồ cụm phun của may rửa chai Mục đích rữa sạch và khử trùng trong long chai. Nguyên lý hoạt động created with download the free trial online at professional Quá trình phun chất tay rửa vào long chai được thực hiện nhô váo trục quayphun nưôc theo 1 trình tự nhất định. NO sệ di chuyện đong thôi đến vôi moi hang mang chai . Trện truc phun co chưa những lo dung đế xịt luon nưôc di chuyến vao trong chai chính xac va như vạy no sệ xịt vao thanh miệng trong va đay chai từ nhiều phía khac nhau va những goc va cham . no dan dat dat qua trình rửa bện trong chai ca9n thận . Những tia phun đựôc di chuyện co định nhô truc quay phun 1 goc 900 ma khong can sự dịch chuyện truc . kết qua cua qua trình quay truc phun thệo hưông dong chay dung created with download the free trial online at professional dịch như nhau thông qua những tia phun theo những hướng thay đôi lien tuc va vì vạy chung cung cung được rữa sạch lien tuc đe không nhan chai nao rới vao trong chai . Ap lực phun vao khoang từ 2 - 2 5 bar . Đữớng kính lo phun phai luon sach se bới vì hiệu qua rửa cua tia phun phu thuộc vao đieu nay. 6 Cụm mang nhan chai đưa ra ngoai created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN