TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 303

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 303', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | OPN-Code Model Freq. HSN FSB dock L2 Cache Vcore max. temp. Pmax Qui trinh CPU core Athlon XP AXDA32DÜDKV4E 3200 2200MHz 11 Dx 20DMHZ 512EB 1 65V È5-C 76 8W L j 1l30nm Model 10 Barton AXOA3ÜOÜDKV4E 3D00 2100MHz 10 5x 20DMHZ AXOA3ÜOÜDKV4D 3D00 2107MHz 13 Dx 160MHz 74 3W AXDA2BDGDKV4D 2800 2003MHz 12 5x 68 3W AXDA26DÜDKV4D 2600 1917MHz 11 5x 68 3W AXDA25DGDKV4D 2500 1833MHz 11 Dx 68 3W AXDC24D0DKV3C 2400 2000MHz 15 Dx 133MHz 256KB 1 65V Model 10 Thorton AXDC2200DUV3C 2200 1800MHz 13 5x 62 8W AXDC2Ü00DUV3C 2DÜ0 1607MHz 12 5x 80-C AXDA2BDGDKV3D 2300 2250MHz 13 5x 160MHz 1 65V B5-C 68 3W Model 8 Thoroughbred C AXDA2700DKV3D 2700 2107MHz 13 Dx AXDA2600DKV3D 2000 2003MHz 12 5x AXDA2600DKV3C 2000 2133MHz 16 Dx 133MHz C 68 3W Model B Thoroughbred B AXD A24 D0DKV3C 2400 2000MHz 15 Dx AXDA2200DUV3C 2200 1800MHz 62 8W AXDA2100DUT3C 2100 1733MHz 8D-C 62 1W AXDA20DGDUT3C 2000 1607MHz 12 5x AXDA1BD0DUT3C 1800 1533MHz 51 OW AXDA1BDGDLT3C 1800 1533MHz 1 50V AXDA17OGDLT3C 1700 1407MHz 11 Dx AXDA16D0DUT3C 1000 1400MHz 10 5x 1 601V 48 5W AXDA24DGDUV3C 24D0 2000MHz 15 Dx fi5 C Model 8 Thoroughbred A AXDA22DÜDKV3C 22D0 1800MHz 13 5x 1 65V 67 9W AXDA210ÜDUT3C 21D0 1733MHz 13 Dx 80-C 56 1W AXDA20OÜDUT3C 2DOO 1607MHz AXDA2Ü0ÜDKT3C 2DOO 1607MHz 12 6k 1 65V AXDA19DGDLT3C 1900 1000MHz 12 Dx 1 50V 52 5W AXD A1EDGDLT3C 1800 1533MHz 11 5x 51 OW AXOA170ÜDLT3C 1700 1407MHz 11 Dx AX210ODMT3C 21D0 1733MHz 13 Dx 1 75V 72 ÛW 1 BOnm Model 8 Peiomino AX20Ü0DMT3C 2DOO 1607MHz 12 5k 70 GW AX1SOODMT3C 1000 1600MHz 68 ÛW AXiaOODMT3C 1300 1533MHz 60 OW AXI70ODMT3C 1730 1407MHz 64 OW AXI60ODMT3C 1000 1400MHz 62 BW AXI50DDMT3C 1500 1333MHz 10 Dx Sempron SDA3DG0DUT4O 3000 2000MHz 12 Dx 160MHz 512KB oo-c 62 OW 1l30nm Model 10 Thoroughbred SBC 2800 DUT3D 2300 2000MHz 12 Dx 256KB SDA2EG0DUT3D Models Thoroughbred SDA26ODDUT3D 2000 1833MHz 11 Dx BDA25G0DUT3D 2500 1750MHz 10 5x .