TAILIEUCHUNG - đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 5

Tuỳ thuộc vào những yêu cầu rửa chai khác nhau mà ta có nhiều loại máy khác . Một nhà máy bia nhỏ sẽ mua và hoạt động 1 máy khác nhau để mua 1 nhà máy lớn hơn . Dù sao đi nữa thì tất cả các máy rửa chai chứa đúng những đơn vị thành phần chắc chắn . nhưng nhân tố này bao gồm : + Khâu tải chai vào và khâu đưa chai ra + Băng tải chai , những ngăn chứa bao gồm nhiều ống đựng chai +Trạm làm ướt +Trạm ngâm chai +Trạm súc. | Chương 5 Những điều cot yếu lắp ráp mắy rửa chai Tuy thuộc vào những yêu cầu rửa chai khác nhau mà ta cộ nhiêu loai may khac . Một nha may bia nhộ sê mua va hoạt động 1 may khac nhau đê mua 1 nha may lớn hơn . du saộ đi nữa thì tất ca cac may rửa chai chứa đung những đơn vị thanh phan chac chan . nhưng nhan tố nay baộ gộm Khau tai chai vaộ va khau đưa chai ra Bang tai chai những ngan chứa baộ gộm nhiều ống đựng chai Tram làm ướt Trạm ngâm chai Tram suc Tay nhan chai va Bộn chứa nươc va dung dịch xut Tai chai va cất dơ chai Những chai can rửa đươc phan phộì vaộ trộng may rửa chai thộng qua bang tai xích . Đê chứa chai đặc biêt la trộng o professional download the free trial online at professional trường hợp kế hoạch thực hiện lớn co nhiều loại xích tải song song với nhảu từ những đường rạy ngạn đề dản hướng khu vực đưạ chải vảo . Kềt quả lả những chải đứng sề được đưạ vảo trong đường dản chải trước khi đưạ chải vảo trong ngản mảy suc . Thiệt bị phản phoi chải hoạt đọng đề tất cả cảc chải đước đưạ vảo 1 cảch đong thới . viềc nảy được hoản thảnh bới Quảy trục ngạng Quảy đĩả cạm Bo phản truyền động kềp _ Khảu đưạ chải rạ cung đước thực hiền tướng tự như trên . Trong tất cả cảc trướng hớp nảy thì điều quản trong lả Đưạ vảo vả đưạ rạ đước thực hiền chính xảc mả khong gảy rạ nhiều tiếng on . Chải khong thề vướt quả hư hong cho phềp . Hảu như khong chải nảo bị bề trong quả trình hoạt đong cuạ mảy Bo phản mạng chải vả ngản chứả chải 6 professional download the free trial online at professional - Mỗi bộ phận mang chai bao gom phụ thuộc vào kích cỡ mày rửa từ 10-70 ngàn chứa chai trong 1 hàng . Mục đích Mang chai từ khâụ đưa vào đến khâụ dỡ chai ra Tam chính giữa miếng chai phía trến đưỡc phụn nưỡc sục sạch trong khụ vực sục chai Đế tay cac chất dỡ bến ngoai va bến trong chai Đế cho phếp tạ9y cac nhan chai đưỡc lam ưỡt Ngay nay bo phận mang chai thưỡng đưỡc lam bang nhựa hoặc tấm kim loai đưỡc phụ nhựa . nham đế Tang tụoi tho lam viếc Chứa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN