TAILIEUCHUNG - đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 4

Tất cả những chai được hoàn lại từ khách hàng đều bị dơ bẩn và vẫn còn nhãn và giấy nhôm bao quanh cổ chai . Để sử dụng lại những chai này cần phải tiến hành rửa chai và nhãn cùng với miếng thiếc bao quanh cổ chai phải được tháo rời ra . _ Mục đích của việc rửa chai là để rửa các chất dơ bên trong lẫn bên ngoài chai và đảm bảo chai được tiệt trùng . Những nhiệm vụ này được thực hiện bởi máy rửa chai . 2) Những nguyên tắc cơ bản. | Chương 4 MAY SUC CHAI PHẦN 1 MỞ ĐẦU 1 Rửa chai tai sử1 dụng lại _ Tất cả những chai được hoàn lại từ khách hàng đều bị dợ bản vả vàn con nhản vả giấy nhom bao quanh co chải . Đề sử dung lải những chải nảy cản phải tiến hảnh rửả chải vả nhản cung vôi miếng thiếc bảo quảnh co chải phải được thảo rôi rả . _ Muc đích cuả viềc rưả chải lả đề rửả cảc chất dợ bền trong lản bền ngoải chải vả đảm bảo chải được tiết trung . Những nhiềm vu nảy được thực hiền bợi mảy rửả chải . 2 Nhửng ngụyen tac cơ ban cụạ qụy trình rửa chai _ Tuổi tho cuả biả phu thuộc rất nhiều vảo chất lượng cuả chải được rửả . Tất cả những chải rong được hoản lải co đo bấn tuy thuọc vảo mức đo khấc nhảu từ khảch hảng . Nhưng tất cả chải đều rất dợ vả cản phải được rửả sảch thềo mot điều kiền về sinh tot nhất . Trong tất cả trượng hợp nảo thì cung đều co 2 nhiềm vu phải được thực hiền o professional download the free trial online at professional Tất cả các chai phải được rửa cơ học Tất cả những vi sinh vát dơ trọng bia phải được loai bọ va khử chúng . _ Những tac đọng rửa cơ học va quang học được xem như thanh cọng khi những chất dơ không nhạn thấy được bang chất thương cọ the được phat hiện ợ ben ngọài họặc ben trọng chai . ngấy nay cuọc liệm tra nấy được thực hiện bơi mấy sọi chai nọ sọi cấc chai vơi 1 tộc đọ nhanhhơn sọ vơi viẹc kiểm tra bang mất thương . - Rửa chai cơ học được nghien cứú đe đat thanh cọng nếú những chai được baọ phú bơi 1 mang nươc lien túc . Trọng những vọ bia thúy tinh viẹc laú khọng họấn tọấn cọ the được xấc định bơi sự lấm ươt khọng hết vấ kết hợp vơi những giọt nươc rơi tren be mất chai o Việc rửa sinh học được họấn thanh khi tất cấ cấc vi khúấn bị lọại bọ . đieú nấy được theọ dọi bơi he thọng kiem sọất vi sinh 3 Những nhân tố tác động nitro professional download the free trial online at professional - Đe đạt được sử dụng hiệu quả quy trình rửa chaithì phải được thực hiện bôi cảc nhản tố sau Hiệu quả cua quả trình lảm ảm Tậ9y cảc chất dợ đối hối 1 thôi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG