TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 302

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 302', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Các the hê CPU AMD. Thu thâp thông tin tù net AM286 Processor AM286 Processor clock CPU core Production process bus dock coprocessor VCore max. temp. Wafi AMD CBÜ286-6i C2 0MHz 802Ö8 NMOS 1 5pm flMhz ko có 80287 5V 5 55 -C AMD CBQ2B6-8ÎC2 B MHz 802Ö8 NMOS 1 5pm 8Mhz ko có 80287 5V 5 55 C AMD RBQ2B6-8ÎS AMD CG8Q2B6-8 AMD NBQ2B6-8ÏC2H AMD N BQ 286-1 tt C2 H AMD N80L286-KMC2H AMD RBQ2B6-WC2H AMD NEQL2B6-12ÎS AMD R BQ 286-12 C2 H AMD RBQ2B6-12 S AMD NBQL2B8-16 S AMD RB02B6-16 S AMD P8DC287-10 AMD P8DC287-12 AM386 BÔ xu IÍAM386 AMD Am386SX-20 AMD Am386SX. SXL-25 AMD Ani386DWXL-25 AMD Ani386SX SXL-33 AMD Am386DX-33 AMD Am386DX DXL-33 AMD Am386SX-dO AMD Am386DX DXL-40 AMD NG386DX-4D AM486 B MHz B MHz B MHz 1 0 MHz 1 0 MHz 1 0 MHz 12 5MHz 10 MHz 10 MHz 1 0 MHz 12 MHz 80208 80208 80208 80208 80280 80280 80280 80280 80280 80280 NMOS 1 5pm NMOS 1 5pm NMOS 1 5pm NMOS 1 5pm NMOS 1 5pm NMOS 1 5pm NMOS 1 5pm NMOS 1 5pm 80200 NMOS 1 5pm 80287 80287 8Mhz 8Mhz 8Mhz 10Mhz 1ÛMhz 12 5Mhz 12 5Mhz NMOS 1 5pm NMOS 1 5pm NMOS 1 5pm NMOS 1 5pm 12 5Mhz 16Mhz 16Mhz 10Mhz 12Mhz ko có B02B7 ko có B02B7 ko có 80287 te cô 80287 ko en B02B7 tal 80287 ko 80287 ko en B02B7 ko en B02B7 ko en B02B7 ko en B02B7 FPU FPU 5V 5 5V 5 5V 5V 5V 6 5V 5 5V 5 5V 5 5V 5 5V 5 5V 5 TV TV 55 C 55 C 55 C 85 C B5 C B5 C 85- C 85- C 85- C 85- C C C 3 2 3 2 3 3 2 3 Processor dock CPU core bus clock coprocessor Data bus Address bus VCore Watt n 20MHz 25MHz 25MHz 33MHz 33MHz 33MHz 40MHz 40MHz 40MHz 80308 80308 80308 803B6 803B6 803B6 80380 33Mhz 40Mhz 803 BB 803BB 20Mhz 25Mhz 25Mhz 33Mhz 33Mhz 40Mhz 40Mhz ka có 8D387 ka co 80387 ko có 30387 ko có 30387 ko có 803S7 ko có 30387 ko có 30387 ko có 30387 ko có 30387 IQbit 15b it 32bit 10bt 32b it 32b it 10 b it 32b it 32b it Mbit 24bit 32brt 24t it 32biit 32biit 24bit 32biit 32biit TV TV TV TV TV TV TV TV W W W W W W W W W Bo xi li AM386 Processor clock bus clock He so nhan Coprocessor L1 Cache Vcore 1 max max. temp. IVai Am48SDX-25 25MHz 25MHz 1 0x CO .