TAILIEUCHUNG - Học làm báo với Bác Hồ

Không chỉ là một nhà cách mạng kiệt xuất, suốt cả cuộc đời, Bác đã là một nhà báo, là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. | Học làm báo với Bác Hô Không chỉ là một nhà cách mạng kiệt xuất suốt cả cuộc đời Bác đã là một nhà báo là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Với 150 bút danh Bác là tác giả hàng ngàn bài báo. Phong cách viết báo của Bác là một tấm gương sáng ngời tư tưởng và bản chất cách mạng của giai cấp công nhân dùng báo chí làm vũ khí đấu tranh cách mạng viết báo là để tuyên truyền vận động cách mạng viết báo cho quảng đại quần chúng cùng đọc văn phong giản dị chính xác trong sáng. Buổi đầu đi tìm đường cứu nước khi hoạt động tại Pháp Bác là người sáng lập báo Le Paria Người cùng khô . Vừa là Chủ nhiệm kiêm Chủ bút vừa là cây bút chính của tờ báo Bác đã viết nhiều bài lên án chủ nghĩa thực dân hô hào hướng dẫn nhân dân các nước thuộc địa cùng nhau đoàn kết đứng lên giải phóng dân tộc. Sáng lập báo Thanh niên 21-6-1925 xuất bản tại Quảng Châu Trung Quốc đưa về nước Bác hướng tôn chỉ mục đích của tờ báo vào nhiệm vụ tuyên truyền giác ngộ vận động các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thế hệ thanh niên phải đoàn kết đứng lên cứu nước cứu nhà tự đem sức ta mà giải phóng cho ta. Thời gian làm Chủ tịch Đảng Chủ tịch nước Bác viết báo biểu dương người tốt việc tốt điển hình tiên tiến cổ vũ các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua kháng chiến kiến quốc xây dựng con người mới bài trừ thói hư tật xấu. Bác dạy chúng ta viết báo là để cho nhân dân đọc trong đó công nông chiếm đa số trình độ học vấn chưa cao nên bài viết phải ngắn gọn súc tích dễ hiểu không nên viết theo lối bác học sính dùng chữ nghĩa cầu kỳ sáo rỗng vay mượn lạm dụng từ ngữ nước ngoài. Trong một chuyến về thăm bà con nông dân ngoại thành Hà Nội đang vào mùa gặt rộ đông đảo nữ sinh trường Trưng Vương về lao động giúp dân Bác động viên các học sinh Các cô tiểu thư Hà .