TAILIEUCHUNG - đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 2

Để thực hiện cụ thể cho thu hoạch thực tập cho từng cá nhân, nhóm tập trung nghiên cứu Dây chuyền Sản xuất bia chai tại Xưởng chiết. 1) Dây chuyền sản xuất bia chai: rã Pallet( máy bốc kết rỗng): Xe nâng xúc Pallet két chai rỗng đưa vào máy, máy chuyển động song phẳng bốc kết bia lên rã thành từng kết và chuyển đến máy hút chai rỗng. Máy bốc mỗi lần 9 két. b. Máy hút rỗng( máy hút chai rỗng): Máy có cơ cấu hút bằng khí nên để lấy từng chai ra khỏi. | Chương 2 MAY MÓC THIET BỊ TRONG XƯỞNG CHIET Để thực hiện cụ the cho thu hoạch thực tập cho từng cá nhân nhom tập trung nghiện cứu Dáy chuyển Sán xuất biá chái tại Xứởng chiểt. 1 Day chuyền san xuất bia chai a. Máy ra Pallềt may bốc kết rỗng Xể náng xuc Pállểt kểt chái rong đứá váo máy máy chuyện đọng song pháng boc kểt biá lển rá thánh từng kểt vá chuyển đển máy hut chái rong. Máy boc moi lán 9 kểt. b. May hut rỗng may hut chai rỗng Máy co cơ cấu hut báng khí nển để lấy từng chái rá khoi kểt. Moi lán láy 4x20 80 chái. c. May xuc rửa chai Chái đứơc đứá đển máy xuc rửá chái chuyển váo từng ro để giữ chái. Chái đứơc ngám trong dung dịch xut rửá báng nứơc lánh nứơc nong sut nong nứơc nong nứơc lánh để boc các lơp nhán dính trển chái vá rửá chái. Chái đứơc rửá bển trong vá ngoái báng các voi phun. d. May rửa kết nitro professional download the free trial online at professional Kết được úp ngược để xúc rửa bằng voi phun cho các tạp chất rợi ra ngoái. e. Máy soi chai Chai được kiểm tra báng chụp ánh. Những chái náo mể miếng nứt hay co vát lá bển trong sể được bán ra khoi báng tái. f. Máy chiết vá đóng nap Nang suất 3000chái giợ. Bia được chiết váo chái thong qua máy náy. Mọt vong co 72 chai. Trển máy co các cam vá cữ hanh trình để điểu khiển đong mợ vá chiết vá hut khí xá bot bia. Nhiểt đo bia được chiết khoáng 1-20C. Sau khi ra khoi máy chiết sể được đong náp chái ngay láp tức. g. Máy kiểm tra chai löng xì Máy loai báng cách gat chái lưng xì ra khoi đượng chuyển. h. May thanh trùng may hấp Nang suất 30000chái giợ Nhiểt đo hấp khoáng 620C. Trong máy náy co báng tái báng inox vá dung máng tượi nược nong để giá nhiểt cho chái. i. May dan nhan nitro professional download the free trial online at professional Công việc dán nhãn gom hai phần dán nhãn ở phan thân chai vá ở phân đâu chai. Trong mây cô hệ thông nạp nhân bởm keo và các choi quét ép nhan vào thân và co chai. j. May hút đầy may hút chai đầy Dung khí nén hut các chai đà co bia cho vào kết. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN