TAILIEUCHUNG - đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 1

Khí nén (hơi): được dùng ở: Xưởng chiết: vận hành các thiết bị khí nén. Xưởng lên men: vận hành các thiết bị khí nén, cấp cho bộ sục khí (nước nha), nén đẩy bia trong các tank. Xưởng động lực: vận hành các thiết bị khí nén. Xưởng nấu: vận hành các thiết bị khí nén (bộ lọc bui, .). XN DV KT: các thiết bị khí nén , vệ sinh các chi tiết. | Chương 1 QUY TRÌNH CONG NGHỆ SẢN XUẤT BIẢ Dựa trên tài liệu về quy trình sản xuất bia và điều kiện thực tế sản xuất cua nhà mày nhom thực tàp co được quy trình công nghệ sàn xuất bià như sàu created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN