TAILIEUCHUNG - Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay phần 2

2. Giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm Nâng cao nhận thức của mọi thành viên trong từng doanh nghiệp, không chỉ từ đội ngũ lãnh đạo, quản lý mà ngay cả đội ngũ người lao động về ý nghĩa sống còn của việc giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm. Khơi dậy khả năng sáng tạo, phát huy trí tuệ của từng cá nhân và tập thể nhằm tìm cách tối thiểu hóa chi phí sản xuất, đặc biệt là chi phí nguyên liệu, chi phí. | Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay phần 3 2. Giảm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm Nâng cao nhận thức của mọi thành viên trong từng doanh nghiệp không chỉ từ đội ngũ lãnh đạo quản lý mà ngay cả đội ngũ người lao động về ý nghĩa sống còn của việc giảm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm. Khơi dậy khả năng sáng tạo phát huy trí tuệ của từng cá nhân và tập thể nhằm tìm cách tối thiểu hóa chi phí sản xuất đặc biệt là chi phí nguyên liệu chi phí quản lý doanh nghiệp. Ngoài ra từng thành viên trong doanh nghiệp đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ lao động trực tiếp làm ra sản phẩm cần tự trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn trình độ tay nghề. Với hiện trạng công nghệ và thiết bị sản xuất lạc hậu như hiện nay của các doanh nghiệp Việt Nam đã dẫn tới tình trạng định mức tiêu hao về chi phí nguyên vật liệu lớn và phát sinh thêm nhiều chi phí cho sửa chữa bảo dưỡng. Do đó trước mắt cần đẩy mạnh đầu tư và thay thế một số loại thiết bị máy móc sản xuất đã quá lạc hậu cho năng suất thấp và tiêu hao nhiều năng lượng. Tuy nhiên trong điều kiện nhiều doanh nghiệp còn thiếu vốn tiềm lực tài chính chưa đủ mạnh để đầu tư đồng bộ công nghệ và thiết bị thì các doanh nghiệp này cần chủ động trong việc liên kết và hợp tác kinh doanh với nhau. Sự hợp tác liên kết giữa các doanh nghiệp thuộc các ngành khác nhau sẽ giúp các doanh nghiệp giảm thiểu những khó khăn về tài chính công nghệ vốn thị trường. và đẩy mạnh nội lực phát triển cho doanh nghiệp. 3. Xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp Một là doanh nghiệp phải phát triển sáng tạo nhãn hiệu. Các doanh nghiệp cần trao việc hoạch định chiến lược và sáng tạo nhãn hiệu cho các chuyên gia nhằm mục đích là biến mình thành người thẩm định sử dụng các dịch vụ tư vấn như tư vấn sáng tạo phát triển nhãn hiệu tư vấn về pháp lý tư vấn kinh doanh và hoạch định chiến lược tư vấn về quảng cáo và truyền thông giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tư .