TAILIEUCHUNG - Tiểu luận Mục tiêu và sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ sau chiến tranh lạnh

Tiểu luận Mục tiêu và sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ sau chiến tranh lạnh có nội dung trình bày về cơ sở hoạch định chiến lược đối ngoại, thực trạng điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ, đánh giá chính sách đối ngoại của Mỹ, . Mời các bạn cùng tham khảo! | Mục lục LỜI MỞ CHƯƠNG 1 CƠ SỞ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC ĐỐI 1. Thế và lực của Mỹ .2 2. Những xu thế quốc tế chủ yếu tác động đến chiến lược đối ngoại của Mỹ. Những nhân tố quan trọng sau đây tác động đến hoạch định chính sách đối ngoại của Mỹ là .6 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA 1. Mục tiêu và trọng điểm chiến lược .8 2. Nội dung và những hướng chiến lược cơ bản .10 3. Chủ trương chiến lược của Mỹ đối với thế giới hiện nay 4. Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ sau sự kiện 11 9 .13 CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA KẾT Danh mục tài liệu tham khảo . 26 LỜI MỞ ĐẦU Bước vào thập kỷ 90 tình hình thế giới có những thay đổi nhanh chóng phức tạp và có những yếu tố khó lường . Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liờn Xụ và Đông Âu kéo theo đối đầu với hai cực Xô Mỹ cũng chấm dứt. Duy chì hoà bình ổn định trong môi trường quốc tế mới và tìm kiếm vị trí có lợi nhất trong đó đang là mục tiêu chiến lược của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Được đánh giá là một siêu cường còn lại duy nhất sau chiến tranh lạnh bên cạnh những cơ hội Mỹ cũng đang phải đối mặt với những thách thức thế dể phù hợp với tình hình tiếp tục triển khai và giành thắng lợi trong chiến lược toàn cầu của mình Hoa Kỳ đó cú sự điều chỉnh đáng kể trong chiến lược toàn cầu của điều chỉnh chiến lược của Mỹ đã ảnh hưởng toàn diện tới chiến lược toàn diện của các nước đặc biệt tới các nước lớn buộc họ cũng phải thay đổi đường lối cho phù hợp với tình hình mới. Xột trờn nhiều góc độ sự điều chỉnh của Mỹ sau chiến tranh lạnh đã tạo ra nhưng thay đổi to lớn mang tính toàn cầu tác động mạnh mẽ đến hệ thống quan hệ quốc tế bởi vậy việc nghiên cứu chính sách đối ngoại của Mỹ sau chiến tranh lanh. Mục tiêu và sụ điều chỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. Mục Tiêu Và Sự Điều Chính Sách Đối Ngoại của Mỹ Sau Chiến Tranh Lạnh CHƯƠNG 1 CƠ SỞ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC ĐỐI NGOẠI 1. Thế và lực của Mỹ Thế và lực của Mỹ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.