TAILIEUCHUNG - Đề cương môn Lịch sử Đảng - TS. Nguyễn Thị Hảo

Đề cương môn Lịch sử Đảng - TS. Nguyễn Thị Hảo có nội dung trình bày về đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945); đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945- 1975); . Mời các bạn cùng tham khảo! | HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN KHOA LỊCH SỬ ĐẢNG ĐỀ CƯƠNG MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG 2 TÍN CHỈ Biên soạn TS Nguyễn Thị Hảo HÀ NỘI 2021 2 Mở đầu ĐỐI TƯỢNG CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HỌC TẬP LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM I. Đối tượng nghiên cứu của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Đối tượng nghiên cứu trước hết là các sự kiện lịch sử Đảng. Đảng lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc xây dựng và phát triển đất nước bằng Cương lĩnh đường lối chủ trương chính sách lớn. Lịch sử Đảng có đối tượng nghiên cứu là Cương lĩnh đường lối của Đảng phải nghiên cứu làm sáng tỏ nội dung Cương lĩnh đường lối của Đảng cơ sở lý luận thực tiễn và giá trị hiện thực của đường lối trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Đối tượng nghiên cứu của lịch sử Đảng là quá trình lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực tiễn của Đảng trong tiến trình cách mạng. Nghiên cứu học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam làm rõ thắng lợi thành tựu kinh nghiệm bài học của cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo trong sự nghiệp giải phóng dân tộc kháng chiến giành độc lập thống nhất thành tựu của công cuộc đổi mới. Đối tượng nghiên cứu của lịch sử Đảng là nghiên cứu làm rõ tổ chức của Đảng công tác xây dựng Đảng qua các giai đoạn và thời kỳ lịch sử. c II. Chức năng nhiệm vụ của môn học Lịch sử Đảng Công san ̣ ̉ Viêt Nam ̣ 1. Chức năng của khoa học Lịch sử Đảng Chức năng nhận thức. 3 Nghiên cứu và học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam để nhận thức đầy đủ có hệ thống những tri thức lịch sử lãnh đạo đấu tranh và cầm quyền của Đảng nhận thức rõ về Đảng với tư cách một Đảng chính trị tổ chức lãnh đạo giai cấp công nhân nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Nghiên cứu học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cần quán triệt chức năng giáo dục của khoa học lịch sử. Giáo dục sâu sắc tinh thần yêu nước ý thức niềm tự hào tự tôn ý chí tự lực tự cường dân tộc. Khoa học lịch sử Đảng còn có chức năng dự báo và phê phán. Từ nhận thức những gì đã diễn ra trong quá khứ để hiểu rõ hiện tại và dự báo tương .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.