TAILIEUCHUNG - Nuôi hàu

Ở giai đoạn ấu trùng hầu sống phù du. Ấu trùng hầu có khả năng bơi lội nhờ hoạt động của vành tiêm mao hay đĩa bơi. Ở giai đoạn trưởng thành hầu sống bám cố định trên các giá thể trong suốt đời sống của chúng. | Nuôi hàu Nguồn Ở giai đoạn ấu trùng hầu sống phù du. Âu trùng hầu có khả năng bơi lội nhờ hoạt động của vành tiêm mao hay đĩa bơi. Ở giai đoạn trưởng thành hầu sống bám cố định trên các giá thể trong suốt đời sống của chúng. Thức ăn của ấu trùng vi khuẩn sinh vật nhỏ tảo silic Criptomonas Platymonas Monax trùng roi 10 micro m hoặc nhỏ hơn . Âu trùnc ó thể sử dụng vật chất hoà tan trong nứơc và những hạt vật chất hữu cơ. Thức ăn của hầu trưởng thành thực vật phù du mùn bã hữu cơ tảo Melosira Coscinodiscus Cyclotella Skeletonema Navícula Nitzschia Thalassiothrix Thalassionema. Bặt mồi thụ động theo hình thức lọc trogn quá trình hô hấp nhờ cấu tạo đoặc biệt của mang. Khi hô hấp nước có mang thức ăn đi qua bề mặt mang các hạt thức ăn sẽ dính vào tiêm mao trên bề mặt mang nhờ vào dịch nhờn được tiết ra từ tiêm mao. Hạt thức ăn kích thước thích hợp nhỏ sẽ bị dính vào các dịch nhờn và bị tiêm mao cuốn thành viên sau đó chuyển dần về phíc miệng. Các hạt thức ăn quá lớn tiêm mao không giữ được sẽ bị dòng nứơc cuốn khỏi bề mặt mang tập trung ở mép màng áo và bị màng áo đẩy ra ngoài. Như vậy quá trình chọn lọc được thực hiện 4 lần trên bề mặt mang trên mương vận chuyển trên xúc biện trên mang nang chọc lọc thức ăn. Sau đó thức ăn đựơc đưa vào dạ dày để tiêu hoá nhờ các men Amylase Lactase Glycogenase Lipase Maltase Protease. Hạt thức ăn không thích hợp được đểy thẳng xuống ruột và ra ngoài qua hậu môn. Cường độ bắt mồi phụ thuộc thủy triều lượng thức ăn và các yếu tố môi trường nhiệt độ độ mặn. Khi triều lên cường độ bắt mồi tăng triều xuống cường độ bắt mồi giảm. Trong môi trường có nhiều thức ăn thì cường độ bắt mồi thấp ít thức ăn thì cường độ bắt mồi cao. Khi yếu tố môi trường nhiệt độ độ khoảng thích hợp thì cường độ bắt mồi cao khi không thích hợp thì cường độ bắt mồi thấp. Kỹ thuật nuôi Chọn bãi nuôi Độ sâu đặc điểm nền đáy Các yếu tố môi trường trong khoảng thích hợp đặc biệt là nồng độ muối độ trong không bị nhiễm bẩn. Không có nguồn nứơc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN