TAILIEUCHUNG - CÂU HỎI ÔN THI MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp 1. Hãy bình luận ý kiến “Rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng cao” Chương 2: Doanh thu, lợi nhuận, chi phí 1. Một doanh nghiệp có khả năng thanh toán tốt trong kỳ thì luôn luôn có mức lợi nhuận cao trong kỳ đó. 2. Một doanh nghiệp có lợi nhuận trong kỳ cao sẽ luôn luôn đảm bảo tốt khả năng thanh toán trong kỳ đó 3. Có ý kiến cho rằng: Doanh thu của DN càng cao thì thu nhập của DN càng cao. Bình luận. 4 | CÂU HỎI ÔN THI MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Câu hỏi bình luận Chương 1 Tổng quan về tài chính doanh nghiệp 1. Hãy bình luận ý kiến Rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng cao Chương 2 Doanh thu lợi nhuận chi phí 1. Một doanh nghiệp có khả năng thanh toán tốt trong kỳ thì luôn luôn có mức lợi nhuận cao trong kỳ đó. 2. Một doanh nghiệp có lợi nhuận trong kỳ cao sẽ luôn luôn đảm bảo tốt khả năng thanh toán trong kỳ đó 3. Có ý kiến cho rằng Doanh thu của DN càng cao thì thu nhập của DN càng cao. Bình luận. 4. Có ý kiến cho rằng VAT vừa là doanh thu vừa là chi phí của DN. Bình luận 5. Có ý kiến cho rằng Thuế gián thu là doanh thu của DN. Bình luận 6. Trình bày nguyên tắc giá trị thời gian của tiền nguyên tắc đánh đổi rủi ro lợi nhuận. Bình luận ý kiến Mục tiêu duy nhất của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận . Chương 3 Phân tích tài chính 1. Có ý kiến cho rằng Lợi nhuận càng cao thì khả năng chi trả của DN càng tốt. Bình luận 2. Bình luận ý kiến Ngân hang sẽ cho doanh nghiệp vay khi doanh nghiệp có tình hình tài chính tốt. 3. Hãy bình luận ý kiến Một doanh nghiệp có lợi nhuận cao vẫn có thể bị phá sản Chương 4 Nguồn vốn của doanh nghiệp 1. Một doanh nghiệp khi sử dụng nợ sẽ có lợi hơn là bất lợi. Bình luận 2. Có ý kiến cho rằng Sử dụng VCSH luôn luôn có lơi cho DN. Bình luận 3. Trong cơ cấu vốn của DN nợ càng nhiều thì DN càng có lợi. Bình luận 4. Một DN chỉ có thể đầu tư dài hạn bằng vốn dài hạn. Bình luận 5. Trong cơ cấu vốn tỷ trọng nợ càng cao thì thu nhập trên một cổ phiếu càng lớn. Bình luận Chương 5 Chi phí vốn của DN 1. Sử dụng VCSH có chi phí bằng không. Bình luận 2. Để xác định chi phí của lợi nhuận giữ lại DN chỉ có thể sử dụng phương pháp CAPM. Bình luận Chương 6 Đầu tư dài hạn của DN 1. Tất cả các phương án đầu tư độc lập có NPV 0 đều được chọn. Bình luận 2. Ngân hang sẽ cho DN vay khi dự án của DN có NPV 0. Bình luận 3. Một dự án có NPV 0 nghĩa là dự án không tạo ra lợi nhuận. Bình luận 4. Một dự án có NPV 0 nghĩa là dự án hòa vốn. Phân biệt điểm hòa vốn trong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN