TAILIEUCHUNG - Lập kế hoạch phần 2

Một kế hoạch kinh doanh là một bản miêu tả về một ý định kinh doanh mà bạn muốn bắt đầu thực hiện. Nó cũng là một kế hoạch về việc bạn muốn điều hành và phát triển ý định kinh doanh đó như thế nào. | Quan hệ công chúng Bài giảng 4 - Lập kế hoạch Chiến thuật Các công việc hay hành động cụ thể được thực thi để triển khai các chiến lược Sử dụng các công cụ PR chuyển tải thông điệp đến cho công chúng: Truyền thông kiểm soát: Quảng cáo, bản tin (newsletter), tờ gấp (brochure), tờ rời (leaflet), tờ bướm (flyer), báo cáo năm, thư trực tiếp, video, website Truyền thông không kiểm soát: Quan hệ truyền thông; Phát biểu cá nhân; Sự kiện (Event); Tài trợ (Sponsorship) 2 yếu tố cân nhắc Tính thích hợp Tiếp cận được đối tượng công chúng mục tiêu Tạo nên sức tác động mong muốn Đáng tin cậy và có khả năng ảnh hưởng để chuyển tải thông điệp Nội dung, sắc thái, hiệu ứng phù hợp với thông điệp Tính khả thi Triển khai được Đáp ứng ngân sách và thời gian Nguồn nhân lực Sơ đồ Mục đích Mục tiêu Mục tiêu Chiến lược Chiến lược Chiến lược Chiến lược Chiến thuật Chiến thuật Chiến thuật Chiến thuật Chiến thuật Chiến thuật Lịch trình Thời gian biểu của chiến dịch Lịch trình chi tiết của từng công việc/hoạt động (chiến thuật): Hạn chót của các công việc Nguồn lực phù hợp cần được phân bổ Ngân sách Tổng chi phí: Chương trình: Chi phí trực tiếp để thực thi chương trình Thuê địa điểm, SX ấn phẩm, tiệc Hành chính: Chi phí nhân công, thuê tư vấn Chi phí bất biến: VPP, điện, điện thoại Dự phòng: 10% cho chi phí dự phòng Đánh giá Đo lường kết quả có đạt được mục tiêu hay không? Tiêu chí đánh giá: Tính xác thực, tin cậy, cụ thể Chỉ ra lại mục tiêu & phương pháp đánh giá Bản kế hoạch PR Tóm tắt cho lãnh đạo (Executive summary) Giới thiệu tổng quan về tổ chức (Background) Phân tích tình thế (Situation analysis) các nghiên cứu (Research) tiến hành vấn đề/cơ hội mà tổ chức đang đối mặt từ góc độ PR/truyền thông Mục đích và mục tiêu (Goals/Objectives) chương trình PR dự kiến đạt được gì? Nhóm công chúng mục tiêu (Key publics) xác định rõ nhóm công chúng tương ứng lí do chọn/diễn giải Chiến lược (Strategies) cách thức khái quát để đạt được mục đích/mục tiêu PR đã đề ra Chiến thuật (Tactics) các hoạt động PR chính yếu để triển khai chiến lược Lịch trình (Calendar/Timetable) cách hoạt động, thời gian, nhân sự Ngân sách (Budget) Đánh giá (Evaluation) các tiêu chí đánh giá