TAILIEUCHUNG - CHƯƠNG IV: GIAO DỊCH (Transaction)

Tham khảo tài liệu 'chương iv: giao dịch (transaction)', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHƯƠNG IV GIAO DỊCH Transaction MỤC ĐÍCH Giới thiệu khái niệm giao dịch các tính chất một giao dịch cần phải có để sự hoạt động của nó trong môi trường có biến động vẫn đảm bảo cho CSDL luôn ở trạng thái nhất quán. Giới thiệu các khái niệm khả tuần tự khả tuần tự xung đột khả tuần tự view khả phục hồi và cascadeless các thuật toán kiểm thử tính khả tuần tự xung đột và khả tuần tự view YÊU CẦU Hiểu khái niệm giao dịch các tính chất cần phải có của giao dịch và ai là người đảm bảo các tính chất đó Hiểu các khái niệm về khả tuần tự khả phục hồi và mối tương quan giữa chúng Hiểu và vận dụng các thuật toán kiểm thử CHƯƠNG IV GIAO DỊCH Trang 72 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÁI NIỆM Một giao dịch là một đơn vị thực hiện chương trình truy xuất và có thể cập nhật nhiều hạng mục dữ liệu. Một giao dịch thường là kết quả của sự thực hiện một chương trình người dùng được viết trong một ngôn ngữ thao tác dữ liệu mức cao hoặc một ngôn ngữ lập trình SQL COBOL PASCAL . và được phân cách bởi các câu lệnh hoặc các lời gọi hàm có dạng begin transaction và end transaction. Giao dịch bao gồm tất cả các hoạt động được thực hiện giữa begin và end transaction. Để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu ta yêu cầu hệ CSDL duy trì các tính chất sau của giao dịch Tính nguyên tử Atomicity . Hoặc toàn bộ các hoạt động của giao dịch được phản ánh đúng đắn trong CSDL hoặc không có gì cả. Tính nhất quán consistency . Sự thực hiện của một giao dịch là cô lập Không có giao dịch khác thực hiện đồng thời để bảo tồn tính nhất quán của CSDL. Tính cô lập Isolation . Cho dù nhiều giao dịch có thể thực hiện đồng thời hệ thống phải đảm bảo rằng đối với mỗi cặp giao dịch Ti Tj hoặc Tj kết thúc thực hiện trước khi Ti khởi động hoặc Tj bắt đầu sự thực hiện sau khi Ti kết thúc. Như vậy mỗi giao dịch không cần biết đến các giao dịch khác đang thực hiện đồng thời trong hệ thống. Tính bền vững Durability . Sau một giao dịch hoàn thành thành công các thay đổi đã được tạo ra đối với CSDL vẫn còn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN