TAILIEUCHUNG - Bộ 6 đề kiểm tra 15 phút Toán 12

Tham khảo Bộ 6 đề kiểm tra 15 phút Toán 12 gồm các câu hỏi về: phương trình tham số, mặt phẳng toạ độ, phương trình đường thẳng, đạo hàm của hàm số,.giúp các thí sinh có thêm tư liệu chuẩn bị ôn kiểm tra 15 phút với kết quả tốt hơn. | ĐẾ KIỂM TRA 15 PHÚT .HÌNH HOC 12 GIỮA CHƯƠNG I Đề 1 Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng phương án đúng 2 điểm. Câu 1 Đường thẳng đi qua điểm M 1 2 và song song với đường thẳng 2x y -2 0 cắt trục Ox tại điểm co hoành đo là D x 2y A -4 B 4 C 2 D -2 . Câu 2 Đường thàng đi quà điểm M 1 -2 và vuong goc vời đường thàng x 2y - 4 0 co phường trình là A x -2y 4 0 B 2x y - 4 0 C 2x -y -4 0 4 0 . Càu 3 Cho hài đường thàng co phường trình thàm so íx -2 2t í d 5 11 d 5 y -3 5t y 3 mt m để d và d 2 song song vời nhàu là n A 3 B 5 22 x -2 nt Tỉ số 2 C 5 D B H 5 -1 C H 3 3 D . x -5 - 4t B 5 11 y -5 2t 2 . Câu 4 Cho đường thẳng d x - 2y 3 0 và A 4 1 .Tọa đo hình chiểu H cUa A lển đường thẳng d là A H 5 4 H 3 -1 . Câu 5 Trong màt phàng vời hệ toà đo Oxy cho đường thàng d co phường trình x 2y-5 trình nào sàu đày cung là phường trình cUà đường thàng d . í x 1 2t A 5 y 2 1 5 - 2t C 5 l y t x -3 - 4t D 5 y 4 - 2t Đâp ân 1 B 2 C 3 B 4 C 5 C . ĐẾ KIỂM TRA 15 PHÚT .HÌNH HOC 12 Cuối chương ỉ và giữa chương II Đề 2 Hày khoanh tròn chư cài đưng trươc phương àn đúng .Moi phương àn đúng 2 điểm. Câu 1 Cho đường tron C co phương trình x2 y2 - 3x - 4y 5 0 và một điểm A thuộc C cộ tộà độ A 2 1 .Tiếp tuyến tài A vời C cộ hể so gộc là A 1 B -1 C 1 D -1 3 2 Câu 2 Trong màt phàng tộà độ đường tron x2 y2 2x y-5 0cộ tộà độ tàm là A Í1 ịì B fị 1 C f-1 ịì D f-1 -ị l 2 2 2 2 Câu 3 Trong hể tộà độ Oxyz cho à 2 -5 3 b 0 2 -1 c đo vểc tờ c co tộà độ là A 1 -16 9 B 4 -16 9 C 4 -16 3 D 4 -4 9 Câu 4 Trong hể tộà độ Oxyz cho bà điểm A 1 3 1 B 0 1 2 C 3 -1 -2 .Tộà độ trong tàm G cUà tàm giàc ABC là A 4 3 1 B 5 0 3 C 5 1 0 D 4 1 ị 3 3 3 Câu 5 Trong hể tộà độ Oxyz cho điểm M -3 2 1 M la hình chiếu vuông góc cuà3M trển Ox co tộà độ là A 3 0 0 B -3 0 0 C 0 2 0 D 0 0 1 . Đâp ân 1 C 2 D 3 B 4 D 5 B. ĐÊ KIÊM TRA 15 PHÚT .GIAI TÍCH 12 Chương I Đề 3 Hãy khoanh tròn chư cái đưng trươc phương án đúng .Mỗi phương án đúng 2 điểm. Câu 1 Đạo hàm cua hàm số y x2 - 4 bang x - 4 A x2 B 2x C 4x

TỪ KHÓA LIÊN QUAN