TAILIEUCHUNG - CÔNG TÁC ĐIỀU TRA RỪNG Ở VIỆT NAM PHẦN 5

Phần 7: Tổ Chức Thực Hiện Điều Tra Rừng 1. Tổ chức thực hiện điều tra rừng của Viện ĐTQH rừng. Kể từ năm 1961, khi thành lập Cục Điều tra rừng đến nay, ngành Điều tra rừng đã và đang thực hiện rất nhiều chương trình điều tra rừng ở các quy mô và mức độ chi tiết khác nhau | Phần 7 Tổ Chức Thực Hiện Điều Tra Rừng 1. Tổ chức thực hiện điều tra rừng của Viện ĐTQH rừng Kể từ năm 1961 khi thành lập Cục Điều tra rừng đến nay ngành Điều tra rừng đã và đang thực hiện rất nhiều chương trình điều tra rừng ở các quy mô và mức độ chi tiết khác nhau. Tuy nhiên phần này chỉ nêu việc tổ chức thực hiện các chương trình điều tra rừng ở cấp quốc gia cụ thể là các chương trình điều tra đánh giá diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc trong những năm gần đây. Các chương trình được tổ chức thực hiện như sau Theo phương án kinh tế kỹ thuật đã được Nhà nước phê duyệt Bộ NN PTNT thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia do lãnh đạo Bộ làm trưởng ban. Viện ĐTQHR thành lập Ban chủ nhiệm chương trình các thành viên là lãnh đạo của phòng nghiệp vụ và Hội đồng Khoa học kỹ thuật của Viện. Viện ĐTQH rừng có 6 phòng nghiệp vụ và 10 đơn vị trực thuộc được bố trí trên địa bàn cả nước trong đó có sáu Phân viện và bốn Trung tâm khoa học công nghệ và dịch vụ. Nội dung của chương trình điều tra rừng gồm có 4 mảng chính đó là 1 xây dựng bản đồ hiện trạng rừng 2 điều tra thu thập số liệu ô sơ cấp 3 thu thập thông tin và xây dựng các báo cáo chuyên đề và 4 xử lý số liệu ô sơ cấp. Trước khi triển khai thực hiện công việc Ban chỉ đạo chương trình đã chuẩn bị những việc bao gồm 1 thiết kế chương trình xây dựng hệ thống quy trình kỹ thuật 2 tổ chức làm thử rút kinh nghiệm điều tra ô sơ cấp 3 hội thảo KHKT và trình duyệt đề án kỹ thuật 4 xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật theo đề án được duyệt 5 huấn luyện chuyên môn cho các đơn vị cá nhân tham gia thực hiện chương trình 6 mua sắm vật tư thiết bị kỹ thuật chuẩn bị triển khai. Các nội dung công việc được phân công cho các đơn vị thực hiện như sau Xây dựng bản đồ hiện trạng rừng cấp tỉnh vùng và toàn quốc do Trung tâm Tài nguyên Môi trường lâm nghiệp TNMT kết hợp với Trung tâm Tư vấn Thông tin Lâm nghiệp trực thuộc Viện ĐTQHR thực hiện. Trung tâm TNMT lâm nghiệp có bộ môn Viễn thám và GIS có khoảng 20 cán bộ kỹ thuật chịu trách nhiệm giải đoán .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN