TAILIEUCHUNG - Đề thi tham khảo học kỳ 1( không phân ban) số 1

Tham khảo tài liệu 'đề thi tham khảo học kỳ 1( không phân ban) số 1', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đề 1 Đề thi tham khảo học kỳ 1 không phân ban Câu 1 Cho đường thẳng d x -2y 4 0 và điểm A 4 1 . Tìm tọa độ hình chiếu của A xuống d A 1417 B 1714 A B. y y C 1Ị17 D ỊỊỊ9 C. 5 5 D. 5 5 Câu 2 Trong Oxy cho d 3x 2y 1 0 điểm A 1 2 . Viết phương trình đường thẳng d đối xứng của d qua A. A. 2x 3y -15 0 2y -15 0 C. 3x 2y 15 0 2y -5 0 Câu 3 Cho y exsinx. Chọn câu đúng A. y - 2y 2y 0 B. y - 2y 2y 0 C. y - 2y 3y 0 C. A. y - 2 2y 0 Câu 4 Cho hàm số y l x3 - 2 2-m x2 2 2-m x 5 Tìm m để hàm số luôn luôn đồng biến A. không có m B. Với mọi m C. m 1 m thuộc 2 3 D. m 1 m 2 hay m 3 Câu 5 Cho hàm số y x4 - mx3 - 2 m 1 x2 - mx 1 xác định m để hàm số có đúng 1 cực trị A. m thuộc -4 -4 B. Với mọi m 1 C. Không có m D. m thuộc -1 9 Câu 6 Tìm Max Min của hàm số y x cos2x trên 0 x n 4 A. max n 2 min 1 4 B. max n 2 min -1 4 C. max n 2 min 1 D. max n 4 min 0 Câu 7 Cho E 2x2 12y2 24. viết phương trình Hypebol H có 2 đường tiệm cận y 2x và có 2 tiêu điểm là tiêu điểm của E . A. 4x2 - y2 8 B. 2x2 - y2 8 C. 8x2 - y2 8 D. 4x2 -2y2 8 Câu 8 Hãy biện luận số nghiệm của phương trình sau đây theo m x2 2x 5 m2 2m 5 x 1 A. m -1 B. m -1 và -2 m 0 C. -2 m 0 D. Với mọi m 2ặ 5 1 min -1 2ạ 5 - 1 min 1 2ạ 5 1 min 1 2ạ 5 - 1 min 1 Câu 9 Tìm Max Min của y 2sin2x 4sinxcosx y 5 a. max b. max C. max D. max Câu 10 Cho đường thẳng d x -2y 4 0 và điểm A 4 1 . Tìm tọa độ A đối xứng của A qua d A 1317 a. 5 5 C c. 5 5 B 1819 b. yy d. 8 29 Câu 11 Cho d 2x y 1 0 và A 0 3 B 1 5 . Tìm M trên d sao cho MA - MB nhỏ nhất A 1 11 b í18 191 a. -1 1 b. 5 y C. -2 3 D. 1 1 Câu 12 Lập phương trình chính tắc của Elip có độ dài trục lớn bằng 4ặ 2 các đỉnh nằm trên trục nhỏ và các tiêu điểm của E cùng nằm trên 1 đường tròn A. x2 4y2 8 b. 4x2 y2 8 C. x2 4y2 4 D. 4x2 y 4 Câu 13 Viết phương trình đường tròn C qua điểm A -2 1 và tiếp xúc với đường thẳng 3x - 2y - 6 0 tại M 0 -3 A x 15 7 2 y -11 7 2 325 49 b. x - 15 7 2 y -11 7 2 325 49 C. x - 15 7 2 y 11 7 2 325 49 D. x 15 7 2 y 11 7 2 325 49 Câu 14 Viết phương trình đường tròn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.