TAILIEUCHUNG - CÔNG TÁC ĐIỀU TRA RỪNG Ở VIỆT NAM PHẦN 4

Phần 6. Các Hệ Thống Điều Tra Rừng Áp Dụng Ở Việt Nam. 1. Điều tra rừng cục bộ. . Mục đích chung của công tác điều tra rừng cục bộ. Điều tra rừng cục bộ được áp dụng ở cấp xã, làng bản, dự án, khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu đầu nguồn nhằm (1) phục vụ mục tiêu nghiên cứu khoa học, hoặc thiết kế sản xuất kinh doanh rừng | -Đo đường kính gốc cây còn lại Do và dựa vào phương trình quan hệ với D1 3 để tính D1 3 -Dựa vào phương trình quan hệ H-D1 3 để tính chiều cao cây H Ví dụ phương trình quan hệ giữa Do với D1 3 và H của loài Lim xanh D1 3 8 8728 0 4988Do 19 H -25 0070 13 9261LnDo 20 Sau khi đã tính được D1 3 H của cây bị mất tra bảng thể tích hai nhân tố của loài cây tương ứng trong sổ tay điều tra để biết được thể tích cây bị mất. Phần 6. Các Hệ Thống Điều Tra Rừng Áp Dụng Ở Việt Nam 1. Điều tra rừng cục bộ . Mục đích chung của công tác điều tra rừng cục bộ Điều tra rừng cục bộ được áp dụng ở cấp xã làng bản dự án khu bảo tồn thiên nhiên vườn quốc gia khu đầu nguồn nhằm 1 phục vụ mục tiêu nghiên cứu khoa học hoặc thiết kế sản xuất kinh doanh rừng 2 thiết lập hồ sơ quản lý rừng có ranh giới rõ ràng và ổn định trên thực địa 3 cung cấp các căn cứ chủ yếu cho việc lập kế hoạch 10 năm 5 năm và hàng năm tại địa phương và 4 phục vụ các dự án. . Mức độ điều tra thiết kế Việc điều tra rừng cục bộ được tiến hành theo hai mức độ sau đây Mức độl áp dụng cho những tiểu khu rừng chưa có điều kiện để tổ chức sản xuất kinh doanh trong thời kỳ đầu 5 hoặc 10 năm đầu . Đối với những tiểu khu này chỉ điều tra khái quát để lập hồ sơ quản lý rừng Mức độ 2 áp dụng cho những tiểu khu có đủ điều kiện để tổ chức sản xuất trong thời kỳ đầu và những tiểu khu đang được quản lý bảo vệ chuyển sang thời kỳ sản xuất kinh doanh. Sau 10 năm hoặc 5 năm tuỳ theo yêu cầu cụ thể sẽ điều tra lại một lần. . Bản đồ Trong công tác điều tra rừng cục bộ người ta sử dụng bản đồ địa hình có tỷ lệ tối thiểu là 1 . Những nơi chưa có các loại bản đồ 1 tạm thời sử dụng bản đồ địa hình tỷ lệ 1 nhưng phải tiến hành đo đạc bổ sung đầy đủ chi tiết địa hình địa vật làm căn cứ cho việc phân chia hệ thống đường ranh giới tới phân khoảnh. Bản đồ ngoại nghiệp điều tra cục bộ cho từng khoảnh hoặc nhóm khoảnh có tỷ lệ 1 được phóng từ các bản đồ trên hoặc dùng bản đồ gốc tỷ lệ 1 sẵn có. . Phân chia

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    25    0    01-03-2021