TAILIEUCHUNG - CÔNG TÁC ĐIỀU TRA RỪNG Ở VIỆT NAM PHẦN 2

Phần 2: Khuôn Khổ Pháp Lý Điều Tra Rừng Từ ngày thành lập ngành Điều tra rừng đến nay, có rất nhiều văn bản pháp luật liên quan đến công tác điều tra rừng đã được Nhà nước ban hành. Nhưng trong số đó, một số văn bản đã lỗi thời và không còn hiệu lực | Phần 2 Khuôn Khổ Pháp Lý Điều Tra Rừng Từ ngày thành lập ngành Điều tra rừng đến nay có rất nhiều văn bản pháp luật liên quan đến công tác điều tra rừng đã được Nhà nước ban hành. Nhưng trong số đó một số văn bản đã lỗi thời và không còn hiệu lực. Trong phần này chỉ nêu một số những văn bản pháp lý trong những năm gần đây có liên quan trực tiếp tới công tác điều tra rừng để bạn đọc tiện tham khảo. Các văn bản bao gồm - Quyết định số 446 TTg ngày 21 6 1997 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Chương trình Điều tra đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc thời kỳ 962000. - Quyết định số 1996 NN-TCCB QĐ ngày13 tháng 08 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục phụ cấp nặng nhọc độc hại nguy hiểm cho VQG và Viện Điều tra quy hoạch rừng . - Quyết định số 2010 NN-TCCB QĐ ngày 15 tháng 08 năm 1997 của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức lao động điều tra đánh giá và theo dõi biến diễn tài nguyên rừng toàn quốc. 13 - Quyết định số 14 2002 QĐ-BNN ngày 27 01 2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục các loại động vật thực vật hoang dã quy định trong Phụ lục của Công ước CITES. - Quyết định số 03 2001 QĐ-TTg ngày 05-01-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả tổng kiểm kê rừng tòan quốc. - Quyết định số 10 2002 QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả Chương trình điều tra đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng tòan quốc thời kỳ 1996-2000 và triển khai thực hiện tiếp tục Chương trình thời kỳ 20012005. - Quyết định số 446 TTg của Thủ tưởng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình điều tra đánh giá vè theo dõi diễn biến tài nguyên rừng tòan quốc thời kỳ 1996-2000. - Quyết định số 575 TTg do Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký ngày 27 11 1993 về việc phê duyệt chương trình điều tra đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng tòan quốc 1991-1995. - Quyết định số 03 .