TAILIEUCHUNG - Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Tham khảo tài liệu 'đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo hiểm thất nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định. Cơ quan phối hợp nếu có Bảo hiểm Xã hội Bình Định Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Người lao động đăng ký thất nghiệp tại Phòng LĐTBXH cấp 1. Bước 1 huyện trong thời hạn 7 ngày làm việc ke từ ngày bị mất việc làm Người lao động nộp đây đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2. Bước 2 trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp. Cơ quan quản lý lao động địa phương xem xét hồ sơ nếu đủ thủ tục nhận không đủ thủ tục đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ xác 3. Bước 3 . nhận định mức thời gian hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định. 4 Bước 4 Phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thẩm định hồ sơ trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết Tên bước Mô tả bước định chuyển quyết định cho cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện chế độ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký thất nghiệp 2. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Bản sao hợp đồng lao động hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận 3. chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp. 4. Sổ Bảo hiểm xã hội. Số bộ hồ sơ 1 bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN