TAILIEUCHUNG - Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp

Tham khảo tài liệu 'đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề chuyên nghiệp cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Trường trung cấp chuyên nghiệp các cơ sở giáo dục khác và 1. Bước 1 . . doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại phòng Dạy nghề. Phòng Dạy nghề tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ thủ tục 2. Bước 2 nhận giải quyết nếu không đủ thủ tục trả hồ sơ và hướng dẫn làm lại hồ sơ. Phòng Dạy nghề thẩm tra hồ sơ tham mưu cho Giám đốc Sở Lao 3. Bước 3 động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã được cấp 2. Đơn đăng ký bổ sung Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng cơ sở vật chất trang 3. thiết bị đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý chương trình giáo trình dạy nghề đối với những nghề đăng ký hoạt động. Văn bản của Bộ chuyên ngành xác nhận đủ các điều kiện đảm bảo đào tạo 4. các nghề đối với các nghề thuộc ngành y dược nghề lái xe cơ giới đường bộ lái tàu sông tàu biển tàu hỏa nghề vệ sĩ . Số bộ hồ sơ 01 bộ. Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động 1 71 2008 QĐ- dạy nghề. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG