TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra 1 tiết Toán - Bất phương trình

Bất đẳng thức thực sự là bài tập khó đối với học sinh, điểm lại ít, vì vậy nắm vững kiến thức cơ bản và vận dụng linh hoạt được vào các bài tập không phải đơn giản, 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán - Bất phương trình sẽ giúp các bạn có kiến thức cơ bản về bất đẳng thức, làm được một số bài cơ bản, giúp ích các bạn trong kỳ thi đại học cao đẳng sắp tới. | Đề kiểm tra Bất phương trình Thời gian làm bài 90 phút Nội dung đề sô 1 1 . Bất phương trình x 2 2 Vx 1 1 2 2x 1 có tập nghiệm bằng A . 1 2 B . 1 5 C . 5 D . 2 5 2 . Bất phương trình x2 6x 9 0 có tập nghiệm là A . R B . 3 C . 0 D . - 3 3 . Bất phương trình Vx2 5x 3 2x 1 có tập nghiệm là A . - ot - g u 1 ro B . - ot - 1 ro C . - ro D . 1 3 2 5 Ĩ3 x 1 4 . Bất phương trình x x 2 5 x . ------- ----- 1 có tập nghiệm bằng x 7 A . 1 2 B . - 2 2 C . 2 7 4 __ 5 . Bất phương trình x x 1 V12 x 5 có tập nghiệm bằng D . 7 ot A . - 1 3 8 12 B . - 1 3 C . 3 8 6 . Tìm m để bất phương trình x x 2 x m có nghiệm. D . 8 12 A . m B . m 2 C . Vm eR 7 . Bất phương trình x2 - 4x 5 0 có tập nghiệm là 9 D . 2 m -ỹ 4 A . R __B . 2 C . 0 D . R 2 8 . Bất phương trình x x 10 Vx 2 2 có tập nghiệm bằng A . - 2 ot B . - 1 6 C . - 1 D . - 2 - 1 9 . Bất phương trình x2 2x - 8 0 có tập nghiệm là A . - 2 4 B . - 4 2 C . - 2 4 D . - 4 2 10 . Tìm m để bất phương trình x x V4 x yj4x x2 m có nghiệm. A . m 4 B . 4 m 5 C . m 5 D . m 5 11 . Tìm m để bất phương trình x x 2 x x 2 m có nghiệm. A . m 2 B . V m eR C . m 2 D . m 2 12 . Bất phương trình x x 2 V2x 5 2yỈ2x2 9x 10 23 3x có tập nghiệm bằng A . 2 B . 2 6 C . 2 142 D . 6 142 13 . Bất phương trình - 2x2 5x 7 0 có tập nghiệm là A . - ot - u 1 ot B . - v - 1 v C . - - 1 D . 7 -1 2 14 . Bất phương trình x2 - x - 6 0 có tập nghiệm là A . - - 3 u 2 ot B . - 2 3 C . - - 2 u 3 ot D . - 3 2 15 . Bất phương trình Ịx 2 V2x 6 Ịx 10 có tập nghiệm bằng A . - - 11 o - 1 B . - 1 C . - 1 11 D . - 1 1 16 . Bất phương trình x x 1 V4 x Vx2 3x 9 có tập nghiệm bằng. A . 0 3 B . - 1 4 C . 0 4 D . - 3 0 17 . Bất phương trình x2 3x 5 x2 3x 5 V4x2 12x 9 có tập nghiệm bằng A . - - 4 o 1 ot B . - 4 - 3 o 0 1 C . - - 4 D . 1 18 . Tìm m để bất phương trình Ịx 1 Vx 10 m có nghiệm. A . m 0 B . m 3 C . m 3 D . 0 m 3 19 . Bất phương trình- 3. 11 có tập nghiệm bằng x-1 yx-1 D . 1 2 A . l 2 20 . Bất phương trình - Ịx l - 3x 9 4 có tập nghiệm bằng 3 3 A . -l j o 24 B . -1 0 C . 0

TỪ KHÓA LIÊN QUAN