TAILIEUCHUNG - Báo chí với công chúng

Báo chí phải góp phần cung cấp tri thức cho công chúng, định hướng dư luận xã hội, tăng cường sự nhất quán về chính trị, tư tưởng trong khối đại đoàn kết toàn dân; biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, các biểu hiện tiêu cực; giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. | Báo chí với công chúng Báo chí phải góp phần cung cấp tri thức cho công chúng định hướng dư luận xã hội tăng cường sự nhất quán về chính trị tư tưởng trong khối đại đoàn kết toàn dân biểu dương các nhân tố mới điển hình tiên tiến tích cực đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái các biểu hiện tiêu cực giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Báo chí chỉ thực sự hữu ích khi vừa là công cụ trực tiếp của một cơ quan tổ chức nào đó đồng thời trở thành công cụ của đại chúng. Xã hội và báo chí có mối quan hệ qua lại lẫn nhau báo chí có sứ mệnh thoả mãn nhu cầu xã hội về tiếp nhận thông tin sự tồn tại và phát triển của xã hội lại rất cần đến báo chí. Công chúng nói chung có thể được hiểu là những người tiếp nhận và được các sản phẩm báo chí SPBC tác động hoặc hướng vào để tác động 1 . Công chúng báo chí CCBC là những người đọc người nghe người xem các sản phẩm của báo in phát thanh truyền hình và internet. Đây có thể là toàn thể xã hội hay một nhóm đối tượng và cũng có thể là một người nhất định trong một thời điểm nào đó khi họ tiếp nhận thông tin từ các loại hình báo chí. Thông tin báo chí mang tính phổ biến nhanh nhạy. Khi tác động hoặc hướng tới tác động đến công chúng bao giờ nó cũng có mục đích cụ thể hoặc làm thay đổi nhận thức quan niệm hoặc khơi nguồn cảm hứng . Trong thời gian vừa qua do người chăn nuôi nắm được thông tin về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống nên tránh được ảnh hưởng xấu. Ví dụ như ông Trần Trung An ở xã Thượng Vũ ông Ninh Văn Mai ở xã Tuấn Hưng Kim Thành Hải Dương có trang trại nuôi lợn bò gà cá . do nắm được thông tin kịp thời từ báo chí đã áp dụng các biện pháp phòng tránh được dịch tai xanh lở mồm long móng dịch cúm gia cầm . Nhiều người dân truyền tai nhau về những lời đồn đại của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng về sập cầu Bãi Cháy cầu Long Biên bị Nhà nước quản thúc . khi có thông tin từ báo chí về những đề nghị của bà đối với cơ quan chức năng điều tra làm rõ kẻ tung tin đồn nhảm làm tổn hại thanh .