TAILIEUCHUNG - Kinh tế vi mô - Bài số 11a

Tài liệu tham khảo môn kinh tế vi mô gồm 12 bài giảng dành cho sinh viên khoa kinh tế , tài liệu này bài giảng số 11 nói về mô hình tổng cung và tổng cầu trong ngắn hạn | MO HÌNH TONG CUNG VA TONG CAU Bài giảng 11 TONG cAu Phương trình đường tổng càu Y C Y-T I r G NX g M P L Y r Đương tổng càu dốc xuổng về phíà bên phải Đương tổng càu dịch chuyên quà phải khi Càc bổ phàn củà tổng càu như C I G NX tàng Chính sàch tài khổà mơ rộng Chính sàch tiền tề mơ rổng Phà già đổng tiền TỔNG CUNG Phương trình đường tong cung ngan hạn Y Y a P-Pe Trong ngạn hạn vời Pe cho trườc Khi P tang thì Y cung tang Đường SRAS doc len ben phai SRAS se dịch chuyển len tren khi Pe tang CAN bang Can bang dai han Điem giao nhau giữa LRAS va AD Y Y P Pe Can bang ngan han Điem giao nhau giữa đường SRAS va đường AD Y Y P ỉ Pe CU SỐC PHÍA CẦU Cu sốc phía cầu Sự biến động cầc bố phần cua tống cầu Cu sốc phía cầu sế lầm chộ đường AD dịch chuyến Cu sốc cầu sế lầm chộ sần lượng mức nhần dung giầ cầ thầy đối trống ngần hạn Trống dầi hần sần lượng sế trờ vế sần lượng tiếm nầng CU SỐC PHÍA CẦU TẦNG CHI TIÊU TIÊU DUNG Tự ĐỊNH Khi chi tiếu tiếu dung tầng Trống ngần hần AD AD1 Y vầ P tầng Trống dầi hần SRAS0 SRAS1 Y Y P tầng Kết luần Tầng cung tiến lầm tầng Y trống ngần hần nhưng khống ầnh hường Y trống dầi .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
35    14    0    21-01-2021