TAILIEUCHUNG - Phần 10: Nhận dạng tam giác

Tài liệu cung cấp kiến thức giúp các bạn ôn thi đại học cao đẳng về nhận dạng tam giác, kiến thức và bài tập cơ bản cực hay, và một số gợi ý giải các bài toán liên quan. | iuoiine CHƯƠNG XI NHẬN DANG TAM GIAC I. TÍNH CAC GÓC CUA TAM GIÁC Bài 201 Tính các goc cua AABC nếu 3 sin B C sin C A cos A B 2 Do Nen A B C n sin A sin B - cos C y 2 A BA - B CoC 2 sin - cos --I 2 cos - 1 I 2 2 2 I A - B . 2C 1 2cos cos - 2cos 2 2 2 2 2 C C A - B 4cos - 4cos cos 1 0 2 2 2 3 2 9 c A - B Y 2cos - cos - I 2 2 J 9 c A - BỴ 2cos - cos I 2 2 J 2 A - B 1 - cos2 - 0 2 2 A - B sin2 0 2 L c __ A - B 2cos2 cos 2 L A-B n sin - 0 l 2 íC 2cos cos0 1 L 2 A_JB 0 l 2 í C n 1 2 3 A B A B 6 1 C 2 I 3 Bái 202 Tính các goc cua AABC biết 5 cos2A V3 cos2B cos2C 0 5 Ta co 2 cos2 A - 1 2 3 cos B C cos B - C 0 2 4 cos2 A - 4 Vb cos A. cos B - C 3 0 B - C _ A _ Vã cos A 2 2cosA - Văcos B - c 2 3 - 3cos2 B - C 0 ị 2cosA Vbcos B - c 3sin2 B - C 0 sin B - C 0 cos A 23 cos B - C A 300 b C 750 Bài 203 Chứng minh AABC co C 1200 nếu . .A. .C . sin A sin B sin C - 2 sin sin 2 sin 2 2 2 Ta co A BA - B o . c c o . A . B o . c 2sin - cos - 2sin cos 2sin sin 2sin 2 2 2 2 2 2 2 CA - B c c o A B o. A . B 2cos cos -- 2sin cos 2cos -- 2sin sin 2 2 2 2 2 2 2 c A - B . c ì A B cos I cos - sin I cos cos 2 2 21 2 2 c r cos I 2 L 2 c 2 c cos 2 A - B __A B cos--- cos--- 2 B A A B cos -cos 2 2 nc _A B A _B 2 cos cos cos cos cos - 2 B 2 2 _A B A B n cos 0 va cos 0 vì 0 2 r 2 2 A 2 1 do 2 2 c 1200 Bài 204 Tính cac góc cua AABC biết sô đo 3 góc tao cấp sô cộng va sin A sin B sin c 3 v 3 2 Khong lam mất tính chất tống quat cua bai toan gia sử A B c Ta co A B C tao 1 cấp so cọng nen A C 2B Ma A B c n nen B n 3 T z . A . 3 Vă Luc đo sinA sinB sinC 2 . A . n . 3 V3 sin A sin 77 sin C 3 2 3 2 A - C sin A sin C 9 . A C 2sin - cos 2 2 9 BA - C 2cos cos 2 3 2 3 2 2 . 2. cos 2 A - C 3 2 2 __ c - A cos------ 3 2 n cos 77 6 Do C A nến í C - A n 6 2n 3 1C A AÄBC C co 2 2 n 2 1a n 6 B n 3 B n 3 Bai 205 Tính cac goc cua AABCnếu íb2 c2 S a2 1 1 _ . f sin A sin B sin C 1 V2 2 . A b2 c2 - a2 Ap dung định ly ham cosin cos A -------2b----- b2 c2 S a2 nến cos A S 0 nS A 2 Do 1 Do đó Vậy n -_ -7 S 4 A n .