TAILIEUCHUNG - Tiểu sử chủ tịch HCM

Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn ái Quốc), sinh ngày 19-5-1890 ở làng Kim Liên, xã Nam | Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh 1890 - 1969 Nguồn Chủ tịch Hồ Chí Minh tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn ái Quốc sinh ngày 19-5-1890 ở làng Kim Liên xã Nam Liên huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An và mất ngày 2-9-1969 tại Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn ái Quốc sinh ngày 19-5-1890 ở làng Kim Liên xã Nam Liên huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An và mất ngày 2-9-1969 tại Hà Nội. Người sinh ra trong một gia đình Bố là một nhà nho yêu nước nguồn gốc nông dân mẹ là nông dân chị và anh đều tham gia chống Pháp và bị tù đày. Ngày 3-6-1911 Người ra nước ngoài làm nhiều nghề tham gia cuộc vận động cách mạng của nhân dân nhiều nước đồng thời không ngừng đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại và tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin con đường giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân các nước thuộc địa. Năm 1920 Người tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua. Năm 1921 người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa Pháp xuất bản tờ báo Người cùng khổ ở Pháp 1922 . Năm 1923 Người được bầu vào Ban Chấp hành Quốc tế Nông dân. Năm 1924 Người tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản và được chỉ định là Uỷ viên thường trực Bộ Phương Đông trực tiếp phụ trách Cục Phương Nam. Năm 1925 Người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức châu á Xuất bản hai cuốn sách nổi tiếng Bản án chế độ thực dân Pháp 1925 và Đường cách mệnh 1927 . Năm 1925 Người thành lập Việt Nam thanh niên Cách mạng đồng chí Hội ở Quảng Châu Trung Quốc và tổ chức Cộng sản đoàn làm nòng cốt cho Hội đó đào tạo cán bộ Cộng sản để lãnh đạo Hội và truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam. Ngày 3-2-1930 Người chủ tọa Hội nghị thành lập Đảng họp tại Cửu Long gần Hương Cảng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN