TAILIEUCHUNG - Kinh tế vi mô - Bài số 9

Tài liệu tham khảo môn kinh tế vi mô gồm 12 bài giảng dành cho sinh viên khoa kinh tế , tài liệu này bài giảng số 9 nói về tổng cung trong ngắn hạn | Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2007-2008 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 10 TONG CUNG TRONG NGẮN HẠN Bài giảng sô 9 NHỮNG VẮN ĐỀ THẮO LUẮN Thàô luàn càc mô hình tông cung ngàn hàn Giới thiệu đường Phillips Vấn đệ chi phí càt giàm làm phàt Ly thuyết tông cung mời 2 Trương Quang Hùng Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2007-2008 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 10 MÔ HÌNH TIỀN LƯƠNG CỨNG NHAC Giả thiết Cảu lảo động quyết định mức nhản dụng Mục tiêu cUả doanh nghiệp lả toi đả hoả lợi nhuản Tiên lượng dảnh nghĩả cứng nhảc vả được quyết định thong quả đảm phản giữả ngưôi chu vả cong nhản 3 Trương Quang Hùng Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2007-2008 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 10 MÔ HÌNH NHẬN THỨC SAI LẬM CỦẬ CÔNG NHẬN Tiền lương trung bình là linh hoạt để cho thị trường lao động càn bàng liền tuc. Doanh nghiềp cộ thong tin chính xàc hơn cong nhàn về già cà Cung lào đọng là mọt hàm so cUà tiền lương thực dự đoàn LS f W Pề Tiền lương thực dự đoàn bàng tích tiền lương thực nhàn cho mức nhàn thức sài làm cUà cong nhàn W Pề W PxP Pề 5 MÔ HÌNH NHẬN THỨC SAI LẬM CỦẬ CÔNG NHẬN Cung lào đông phu thuôc vào tiền lương thưc dư đoàn và mưc nhàn thưc sài lầm cu à cong nhàn LS f W PxP Pề Cẩu lào đông là mọt hàm so cuà tiền lương thưc Ld f W P Thị trương càn bàng tài E1 Khi già tàng ngươi cong nhàn sàn sàng làm việc nhiều hơn vơi mọt mưc tiền lương thưc như trươc đương cung lào đông dịch quà phài Diềni càn bàng mơi Ej mưc nhàn dung tàng khi già tàng Trương Quang .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN