TAILIEUCHUNG - Tuyển tập bài tập chuyên đề bất đẳng thức cực hay

Bất đẳng thức thực sự là bài tập khó đối với học sinh, điểm lại ít, vì vậy nắm vững kiến thức cơ bản và vận dụng linh hoạt được vào các bài tập không phải đơn giản, "Tuyển tập bài tập chuyên đề bất đẳng thức " sẻ giúp các bạn có kiến thức cơ bản về bất đẳng thức, làm được một số bài cơ bản, giúp ích các bạn trong kỳ thi đại học cao đẳng sắp tới. | Ts. Nguyen Phu Khanh - Đà Lạt Chuyen Đe Bat Đẳng Thức Tích Phân Chứng minh rằng 1. n f 1 dx n 4 J 3 - 2 sin2 x 2 . _ c1 1 . n 4. In 2 1 j dx 4 j01 Wx 4 yJ3 CÁ cotg 1 2. .1 L dx 4 12 J x 3 5. J1 dx 4 J x2 x 1 8 3. 1 if2 1 A dx 4 2 J0 71 - x6 6 n -1 7x n I -ĩ Ỳ - dx 7 18 J x5 x4 x3 3 973 1 n n 2. 4 x 4 s 4 3 Bài giải x 3- L sin x 1 Ị sin2 x 1 1 2 sin2 x 2 1 3 - 2 sin2 x 2 Ị - 1 . 1 4 4-72 2 2 3 - 2sin2x 1 dx í Í7 dx 4 dx n - 4 dx n 2J n4 Jn4 3 - 2sin2x Jn4 4 Jn4 3 - 2sin2x 2 4 cotgx 1 . f- . 73 73 cotgx 4 yj3 cotgx 4 CÁ . . L dx L dx -í3dx 3 14 n x n n 4 Jn4 x rcJ - _n x n 73 cotgx 1 43 í73 dx 4 12 J4 x 3 Bài toán này co the giai theo phương pháp đạo hàm. 3. 0 x 1 1 0 x6 . x2 1 -1 -x2 -x6 0 0 1 - x2 1 - x6 2 1 1 1 7 í dx í 1 dx I 71 -x6 71 -x2 j0 Jo 71 -x6 TA. T CÁ 1 . _ Vơi I dx Đạt x sint t E j0 71-v x------0----12 I 0 costdt 0dt n Vày 1 f Í0 71 - sin21 Í0 2 Í0 -x2 7 1 -x6 1 n n 2 2 dx cos tdt 1 . n ----dx 4 - x6 6 t 4. 0 x 1 x 7x 1 x2 x7x 4 t4c .7 1 E 0 1 Dau dang thức trong 1 xay ra khi Tx 0 x 1 Do do f J0 VT 1 VG 1 xE0 VG. VP. VG 1 V r 1 1 f1 1 f1 dx f1 1 n dx ------J dx I ln2 ------ dx 4 x J 1 x7x j0x2 1 J 1 x7x 4 Chu y J 1 12 dx 4 Xem bai tap 5 . 1 Ts. Nguyen Phu Khanh - Đà Lạt Chuyên Đề Bat Đẳng Thức Tích Phân 5. 0 x 1 x2 x x2 x2 x2 x 2 2x2 x2 x 2 ------ _ . x2 x 2 2 x2 1 í-1 1 lí-1 1 r 1 ---------- dx - - dx I I ---- dx Jo x2 x 2 2J x2 1 Jo1 x2 . 1 .9. . Đẳt x tgt dx dt 1 tg2 t dt cos21 x 0 t 0 2 f 1 tg t n r n I I 2 dt I 4 dt I Jo 1 tg21 Jo 4 4 Vẳy í .3 9 dx n 8 0 x5 x3 0 x4 x3 6. 0 x 1 0 x5 x4 2x3 x3 3 x5 x4 x3 3 3x3 3 1 1 1 Vx vx yfx 3x3 3 x5 x4 x3 3 x3 3 3x3 3 x5 x4 x3 3 x3 3 . r Vĩ . fi x ĩ . í 1 Vĩ .7 dx dx -dx 1 J0 3 x3 3 J0 x5 x4 x3 3 J0 x3 3 S Í1 4x n-1 Jx - dx -dx 03x3 3 3J0 x3 1 Đẳt x 12 t 0 dx 2tdt r 1 f1 21 2 f1 t 0 I1 3Í0 6 1 dt 9 J0 3 2 1 Đẳt u t du 3t2dt ---------0 x 0 1 t 0 1 1 2 -1 du 7 I 7T I 2 1 1 9J0 u2 1 n 18 . nz Ket quẳ I 4 bẳi tẳp 5 2 -fo 9 97 3 tứÔng tứ Vẳy 1 I1 Í .V n x 3 dv I2 n f _dx 18 Is x4 x3 3 9V3

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.