TAILIEUCHUNG - Kinh tế vi mô - Bài số 7

Tài liệu tham khảo môn kinh tế vi mô gồm 12 bài giảng dành cho sinh viên khoa kinh tế , tài liệu này bài giảng số 7 nói về mô hình Is - Lm và tổng cầu | Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7 MO HÌNH IS-LM VA TONG cAu Bài giảng sô 7 TRUONG QUANG HUNG 1 Cơ cAu MO hình is-lm TRUONG QUANG HUNG 2 Trương Quang Hùng Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7 THỊ TRƯỜNG HÀNG HOA VÀ ĐƯỜNG IS TRUONG QUANG HUNG MÔ HÌNH KEYNES Giả thiết cơ bản - Giá và tiền lương là cố định - Nguồn lực còn dư thừa Tổng cung co giãn hoàn tòan với giá - Tổng cầu quyết định sản lượng thu nhập - Nền kinh tế đóng TRUONG QUANG HUNG 4 Trương Quang Hùng Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7 TỔNG CẦU Tổng cầu hay tổng chi tiêu dự tính - Chi tiêu tiêu dùng của hộ gia đình phụ thuộc vào thu nhập khả dụng C C Y-T MPC AC A Y-T 0 MPC 1 - Chi tiêu đầu tư được giả thiết tự định I I - Thuế và chi tiêu mua hàng của chính phủ cũng là biến ngọai sinh T T và G G - Tổng cầu YD C Y-T I G TRUONG QUANG HUNG 5 TỔNG CẦU Trương Quang .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN