TAILIEUCHUNG - Xác nhận bản khai đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày hoàn chỉnh thủ tục trình UBND tỉnh Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc. | Xác nhận bản khai đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định Uỷ ban nhân dân xã phường thị trấn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Uỷ ban nhân dân xã phường thị trấn Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 30 ngày hoàn chỉnh thủ tục trình UBND tỉnh Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Xác nhận bản khai Các bước Tên bước Mô tả bước Người có công với cách mạng hoặc thân nhân của họ nếu người 1. Bước 1 . . _X . .X có công đã từ trần lập thủ tục hồ sơ UBND xã phường thị trấn nơi cư trú họp quân dân chính làm 2. Bước 2 biên bản lập danh sách kèm toàn bộ hồ sơ chuyển đến Phòng Lao động - TBXH huyện thành phố. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra lập danh sách 3. Bước 3 gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 4. Bước 4 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra trình UBND tỉnh UBND tỉnh có Tờ trình gửi Viện Thi đua khen thưởng Nhà nước 5. Bước 5 trình Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng Tên bước Mô tả bước Sau khi được Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng Sở Lao 6. Bước 6 động - TB XH thực hiện chế độ theo quy định. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Uỷ ban 7. Bước 7 . . X .X . nhân dân cấp xã tổ chức và thực hiện chế độ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai. Số bộ hồ sơ 5 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

TỪ KHÓA LIÊN QUAN