TAILIEUCHUNG - Kinh tế vi mô - Bài số 6

Tài liệu tham khảo môn kinh tế vi mô gồm 12 bài giảng dành cho sinh viên khoa kinh tế , tài liệu này bài giảng số 6 nói về tiền và lạm phát | NỀN KINH TẾ MỞ Bài giảng số 6 GIỚI THIỆU Trong nội dung bài giảng này sẽ làm rõ - Cán cân ngoại thương và tỷ giá hối đóai thực được xác định như thế nào - Chính sách ảnh hưởng đến cán cân ngọai thương và tỷ giá hối đóai thực như thế nào - Yếu tố nào ảnh hưởng đến tỷ giá hối đóai danh nghĩa fTYTRQNGNGQAI THƯƠNG MỘT SỐ NƯỚC CHQN LQC X M GDP Germany Luxembourg Turkey Ireland Mexico Czech Republic Spain Hungary United Kingdom Austria France Switzerland Italy Sweden Australia Korea Republic of United States Poland Japan Vietnam nền kinh Tế nhỏ Và Mở Một SỐ Đồng nhất thức Thặng dư và thâm hụt ngoại thương - NX Y - C I G Xuất khẩu ròng là phần chênh lệch giữa sản lượng và chi tiêu trong nước Khi sản lượng lớn hơn chi tiêu trong nước thặng dư cán cân ngoại thương Khi sản lượng nhỏ hơn chi tiêu trong nước thâm hụt cán cân ngoại thương í NỀN KINH 1 TẾ NHỎ VÀ MỞ MỘT SỐ ĐỒNG NHẤT THỨC 1 Luồng vốn quốc tế - S -I NFI NCO - Phần dôi ra của tiết kiệm sau khi đã đầu tư trong nước bằng đầu tư nước ngòai ròng - Đầu tư nước ngòai ròng số mua tài sản nước ngòai - số mua tài sản trong nước của nước ngòai - Khi S I nước nhà là người cho vay ròng - Khi S I nước nhà là người vay ròng NỀN KINH TẾ NHỎ VÀ MỞ MỘT SỐ ĐỒNG NHẤT THỨC Mối quan hệ giữa ngọai thương và luồng vốn NX Y - C G - I S - I NFI - Xuất khẩu ròng bằng với đầu tư nước ngòai ròng - Khi NX 0 thì S I người vay ròng. - Khi NX 0 thì S I người cho vay .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN