TAILIEUCHUNG - Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Sử dụng phương pháp dạy học theo dự án để thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề: Một số quy luật của lớp vỏ Địa lý - Địa lí lớp 10

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm đưa các nội dung thực tiễn của chủ đề: “Một số quy luật của lớp vỏ Địa lý ”- Địa lí lớp 10” gắn kết nội dung học với cuộc sống thực tiễn nhằm phát triển năng lực cho học sinh ở chương trình Địa lý THPT. Rèn luyện cho học sinh phát triển kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề liên quan đến nội dung học tập và cuộc sống. | SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN ĐỂ THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ MÔN ĐỊA LÍ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƢỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA 1 SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN ĐỂ THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ Môn Địa lí Tác giả Đặng Thị Thắm Tổ Xã hội Năm thực hiện 2020 2021 Điện thoại 0987312669 2 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CÁC TỪ VIẾT TẮT HS Học sinh GV Giáo viên PPDH Phƣơng pháp dạy học THPT Trung học phổ thông SGK Sách giáo khoa HSG Học sinh giỏi GDPT Giáo dục phổ thông PPDHDA Phƣơng pháp dạy học dự án 3 MỤC LỤC Trang VẤN ĐỀ . Lý do chọn đề tài . 3 . Mục tiêu nghiên cứu 3 . Đối tƣợng nghiên cứu 4 . Thời gian nghiên cứu . 4 . Nhiệm vụ nghiên cứu . 4 . Phƣơng pháp nghiên cứu . 4 . Cấu trúc đề tài . 5 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ . THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ . 5 . Cơ sở lý luận . 5 . Quan điểm chung 5 . Khái niệm dạy học dự án 5 . Đặc điểm của dạy học theo dự án 6 . Các dạng của dạy học theo dự án 7 . Tiến trình thực hiện dạy học dự án . 8 . Ƣu điểm và nhƣợc điểm của dạy học theo dự án . 9 . Mục tiêu của dạy học theo dự án . 10 . Cơ sở thực tiễn . 10 . Nhóm nguyên nhân chủ quan . 10 . Nhóm nguyên nhân khách quan . 10 . CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ . 11 . Nguyên tắc phƣơng pháp hình thức thiết kế và tổ chức dạy học 11 theo dự án trong các chủ đề Địa lí nói chung và trong chủ đề Một số quy luật của lớp vỏ Địa lý nói riêng. . . Nguyên tắc thiết kế 11 . Phƣơng pháp thiết kế và tổ chức dạy học theo dự án trong các 11 chủ đề Địa lí 10 nói chung và chủ đề Một số quy luật của lớp vỏ Địa lý . . Hình thức thiết kế chủ đề Địa lí nói chung cũng nhƣ chủ đề 11 Một số quy luật của lớp vỏ Địa lý có sử dụng phƣơng pháp DHDA . . Sử dụng phƣơng pháp dạy học theo dự án để thiết kế và tổ chức 11 dạy học chủ đề Một số quy luật của lớp vỏ Địa lý . . .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.