TAILIEUCHUNG - Những thành tựu đạt được sau 30 năm

Trải qua 30 năm, kể từ khi Bác đi xa đến nay (2/9/1969-2/9/1999), cách mạng Việt Nam đã trải qua nhiều thách thức to lớn, song được sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với quyết tâm thực hiện thật tốt Di chúc thiêng liêng của Bác, nhân dân ta, cách mạng nước ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng. 1. Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc Di chúc Bác như lời nước non kêu gọi mọi người hãy sát cánh bên nhau dưới sự lãnh đạo của Đảng, "quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi. | Những thành tựu đạt được sau 30 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Nguồn Trải qua 30 năm kể từ khi Bác đi xa đến nay 2 9 1969-2 9 1999 cách mạng Việt Nam đã trải qua nhiều thách thức to lớn song được sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với quyết tâm thực hiện thật tốt Di chúc thiêng liêng của Bác nhân dân ta cách mạng nước ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng. 1. Giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc Di chúc Bác như lời nước non kêu gọi mọi người hãy sát cánh bên nhau dưới sự lãnh đạo của Đảng quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn . Sức mạnh của cả dân tộc đã được huy động cao độ vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chúng ta đã đánh bại kẻ thù xâm lược và tay sai cả về quân sự chính trị và ngoại giao. Với thắng lợi rực rỡ mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của nước ta đã thành công chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta làm cho Tổ quốc ta độc lập thống nhất và tạo điều kiện từng bước tiến lên theo con đường chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi vĩ đại giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là thắng lợi của ý chí cách mạng tiến công thắng lợi của đường lối phương pháp cách mạng đúng đắn thắng lợi của ý chí quyết tâm thực hiện bằng được lời hứa với Bác. Vĩnh biệt Người chúng ta thề Giương cao mãi mãi ngòn cờ độc lập quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược giải phóng miền Nam bảo vệ miền Bắc thống nhất đất nước để thoả lòng mong ước của Người . 2. Từng bước thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa đem lại phồn vinh cho đất nước hạnh phúc cho nhân dân Trước lúc đi xa Bác chỉ có một mong ước to lớn đó là Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân . Do đó sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Đảng ta đã tập trung sức lực và trí tuệ lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc cách mạng đưa cả nước đi theo con đường mà Bác Hồ đã chọn. Đó là việc khôi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN