TAILIEUCHUNG - Tiếp tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Tham khảo tài liệu 'tiếp tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tiếp tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo hiểm thất nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định. Cơ quan phối hợp nếu có Bảo hiểm Xã hội Bình Định Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Thông báo Các bước Tên bước Mô tả bước Phòng LĐTBXH cấp huyện báo cáo bằng văn bản các trường 1. Bước 1 . . . . hợp được tiếp tục hưởng chế độ Phòng thực hiện chức năng QLNN về việc làm thẩm định trình 2. Bước 2 . . Giám đốc Sở xem xét quyết định 3. Bước 3 Giám đốc Sở LĐTBXH ký quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh Phòng LĐTBXH huyện Trung tâm giới thiệu việc làm để thực hiện Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản báo cáo các trường hợp tiếp tục hưởng BHTN của Phòng LĐTBXH cấp huyện Số bộ hồ sơ 1 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN