TAILIEUCHUNG - bài giảng Kinh tế vi mô - Bài số 5

Tài liệu tham khảo môn kinh tế vi mô gồm 12 bài giảng dành cho sinh viên khoa kinh tế , tài liệu này bài giảng số 5 nói về tiền và lạm phát | 10 1 2007 ooo ỏóỏo ooooo ÕÕÕU ooooo OÕÕÕ oooo o o TIỀN VÀ LAM PHÁT Bài giảng 5 Truong Quang Hung 1 GIỚI THIỀU ooo oooo ÕÕÕÕO oooo ÕÕÕuO OOOÕ ÕÕÕÕ o U Trong bài giang này chúng ta sẽ . Định nghĩà tiền và càc chức nàng củà tiền. Giài thích chức nàng củà ngàn hàng Giài thích càch ngàn hàng tào rà tiền và kiềm soàt tiền Giài thích nguyền nhàn củà làm phàt trong dài hàn Chỉ ràtàc động củà làm phàt và giài thích tính trung làp củà tiền 10 1 2007 Truong Quang Hung 2 ooo ỏóỏo ooooo oooo ooooo OÕÕÕ oooo O O TIEN LA GÌ 10 1 2007 Truong Quang Hung 3 CHỨC NĂNG CỦA TIỀN ooo oooo ÕÕÕÕO oooo ÕÕÕuO OOOÕ ÕÕÕÕ O U Trung gian trao đổi Tiền la một phương tiện được moi người chấp nhận đe trao đổi hang hoa va dịch vu hoậc đề tra nợ. Nếu không có tiền người ta phải trao đổi hàng lay hàng Đo lương gia trị Tiền la thươc đo được moi ngươi chấp nhạn đề đo lương gia trị hang hoa va dịch vu. Điều này giup tà so sành già trị và ra càc quyết 10 1 2007 định mua bàn hàng hôà Hung 4 CHỨC NĂNG CỦA TIỀN ooo ỏóỏo ooooo ÕÕÕU ooooo OÕÕÕ oooo o O Dự trữ giá trị Tiền rút rá khỏi lưu thông vá được sử dụng để muá háng hỏá trỏng tượng giúp chuyền sưc muá từ hiền tái sáng tượng lái Phân biệt giữa tiền thu nhập và tài sản Tại sao người ta giữ tiện như một loại tài sàn Trong thời kỳ lạm phát tiện cộ thực hiện tốt chức nâng này khong 10 1 2007 Truong Quang Hung 5 CÁC LOẠI TIỀN ooo oooo ÕÕÕÕO oooo ÕÕÕuO OOOÕ ÕÕÕÕ o ỏ Hoa tệ Tien hàng hoa Hàng hoa như muôi gia suc vàng bac được mọi người chap nhận lam vật ngang gia trong trao đoi. Tín tệ tiện quy ườc hay tiện phap định Tiện giấy hay tiện đuc kim loai ma no được sư dung đe trao đổi khong phai dựa vao gia trị thực cua chung ma dựa vao gia trị được in trên chung. Bút tệ Tiện được tao ra bời ngan hang va được ghi chệp trong so sach kế toan ngan .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN