TAILIEUCHUNG - bài giảng Kinh tế vi mô - Bài số 4

Tài liệu tham khảo môn kinh tế vi mô gồm 12 bài giảng dành cho sinh viên khoa kinh tế , tài liệu này bài giảng số 4 nói về tăng trưởng kinh tế học là môn khoa học nghiên cứu cách thức vận hành của một nền kinh tế nói chung và cách ứng sử của từng thành viên nói riêng. Sự khác nhau giữa kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô o Kinh tế vi mô nghiên cứu những vấn đề tiêu dung cá nhân, cung cầu, sản xuất, chi phí, giá cả thị trường. | Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2007-2008 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 4 A. SỰ KIỆN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 9 19 2007 Truong Quang Hung 2 Trương Quang Hùng Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2007-2008 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 4 THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐAU người TRONG CÂC NườC GIÂU tính bằng đô la 1992 1950 1998 1998 1950 Phằp 5 150 19 158 Đức 4 356 20 059 Nhật 1 820 19 907 Mỹ 11 170 25 890 Ânh 6 870 19 005 9 19 2007 Truong Quang Hung 3 FSự KHÁC BIỆT VỀ MỨC SONG TÍNH THEO GIÁ NĂM 1999 Quốc gia Thu nhập người US dollars My 31 910 Nhật 25 170 Đức 23 510 Mê hi-cố 8 070 Nga 6 990 Án Đố 2 230 Ni-giê-ri-a 770 9 19 2007 Truong Quang Hung 4 Trương Quang Hùng Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2007-2008 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 4 9 19 2007 Sự KIỆN TĂNG TRƯỞNG KINH TỆ 1 Tại sao trong một thời gian dài trước chiến tranh thế giới lần thứ hai không có sự cải thiện mức sống 2 Tại sao không có sự hội tụ về mức sống trong phạm vi tòan cầu 3 Tại saố mốt vài quốc gia tăng trưởng nhanh hởn căc quốc gia khăc 4 Tai sao cung một quốc gia lUc nay tang trưởng nhanh va luc khac tang trưởng chậm hởn Truong Quang Hung 5 Sự KIỆN TĂNG TRƯỞNG KINH TỆ I. Tai sao phải tang trưởng kinh tế 1 nang ca nưc sống 2 giam nghếo đối tột cung 1 5 nước nghếố nhất trến thế giới ty lế tư Vống trế sơ sinh 200 1000 Pakistan cố thu nháp bình quan 2 đố la ngay cac nước Chau Phi nghếố hơn trống số nhưng nươc nghếố nhat đối kéo dài trống hơn 3 tháp niến 2 taố cống an viếc lam 9 19 2007 Truong Quang Hung 6 Trương Quang .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN